• Enlace Slider home mascletás (2)

Ple mes de desembre

Es convoca al Ple de J.C.F., que tindrá lloc el próxim dia 13 de desembre a les 19:45 hores

 per primera convocatòria i a les 20 hores per segona, en el Saló d’actes de J.C.F., i d’acord amb el següent orde del dia.

Orde del dia

1. Aprovació si procedix de l’acta anterior
2. Informe Presidència
3. Lectura i aprovació, si procedix, del programa de festejos de 2017
4. Composició dels jurats de falles de 2017
5. Poemes a les FFMMV 2017
6. Informe de delegacions
7. Precs i preguntes

ImprimeixCorreu-e