• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

XI Campionat faller de parxís. Bases, regles i fullet d'inscripció

 El periode d'inscripció acaba el 25 de maig de 2018

A continuació es detallaran les bases, les regles. El fullet d'inscripció es troba al final de esta noticia  

Bases

Art. 1r.- En el campionat podran participar totes les comissions de Falla constituïdes legalment i inscrites en el Cens de la Junta Central Fallera. 

La inscripció es farà per mitjà d'escrit dels representants de cada sector, a través dels quals comunicaran els dies, nombre de participants i el casal on es duran a terme les partides, que entregaran a la Delegació de Festejos de la Junta Central Fallera, de dilluns a dijous, fins al 25 de maig de 2018, data en què acabarà la inscripció. L'organització tècnica d'este campionat es farà a càrrec de la Junta Central Fallera.

Art. 2n.- El Campionat es jugarà en les següents fases:

Primera Fase:

Per sectors

Esta fase es farà a cadascun dels vint-i-sis sectors en què estan distribuïdes les Falles dins de la Junta Central Fallera. El sistema serà de lliga, és a dir, jugaran tots contra tots a una sola volta i es classificarà per a la següent fase el campió de cada sector.

En cas d’empats, estos es resoldran jugant-se les partides necessàries fins a arribar el desempat. Si l'empat és entre dos comissions, es jugarà una partida entre elles; si l'empat fóra entre tres o més, es jugaria una lliga entre elles.

Per a esta fase els representants elegits de cada sector tindran totes les competències i representació de l'organització, inclús la de nomenar àrbitres per absència o incompatibilitat dels actuants, i la capacitat de resoldre en primera instància totes les incidències que en el transcurs de les partides puguen sorgir, però la decisió final, en cas de ser necessària, correspondrà al Comitè de Competició.

A eixe efecte, es facilitarà als mencionats representants tota la documentació necessària per al desenrotllament de les partides, actes, calendaris, etc.

Conclosa esta fase, els representants de sector entregaran el nom de la Falla guanyadora, així com el nom dels/les jugadors/es participants i el quadrant final de les partides, a la Delegació de Festejos de la Junta Central Fallera abans del dia 21 de juny de 2018.

Segona Fase:

Campions de Sector

Les 26 comissions campiones de la fase anterior seran distribuïdes, per mitjà d'un sorteig, en 2 grups de 6 Falles i 2 grups de 7 Falles, que jugaran esta fase seguint el mateix sistema de l'anterior, és a dir, de lliga, de manera que passarà a la següent fase la Falla guanyadora en cadascun dels 4 grups.

El sorteig tindrà lloc als locals de la Junta Central Fallera el dia 28 de juny de 2018 a les 19:30 hores.

Semifinals

En esta fase es formaran per mitjà d'un sorteig dos grups de dos Falles cadascun, que jugaran a una sola partida, de manera que passarà a la final la comissió guanyadora de cada grup.

Final 

Es jugarà a una sola partida.

Art. 3r.- Per a les fases segona, tercera i quarta, la Junta Central Fallera nomenarà els delegats necessaris per a cada grup, que tindran les mateixes competències descrites anteriorment.

Els àrbitres per a les semifinals i la final seran designats per la Junta Central Fallera.

Els dies, les hores i els llocs de les partides d'estes fases, seran fixats i comunicats al seu moment per la Junta Central Fallera.

La partida final es farà en un acte organitzat a eixe efecte per la Junta Central Fallera, de manera que les comissions participants hauran d’acceptar les normes d'organització que per a eixe acte s'establisquen.

Art. 4rt.- Si alguna comissió abandona la competició durant el desenrotllament d'esta, seran anul·lades totes les partides jugades i els punts obtinguts per esta i es considerarà com si no haguera iniciat el campionat.

Si algun dels participants abandona la partida o ha d'abandonar diverses partides per una causa excepcional o força major, una vegada iniciades estes, se suspendran provisionalment i es prendrà nota de la situació en què es troba la partida en eixe moment, de manera que el Comitè de Competició, després dels aclariments pertinents, haurà de resoldre els motius de la suspensió i comunicar la seua decisió pel que fa al reinici de la partida suspesa, així com el dia i l'hora d’esta.

Art. 5nt.- Per a les fases del campionat que es realitzen com a lliga, la puntuació s'aplicarà de la següent manera:

Partida guanyada ...........................1 punt
Partida perduda ...........................0 punts

La partida finalitza quan els dos jugadors aconseguixen introduir totes les seues fitxes en la seua corresponent casella final, i estan autoritzades les ajudes del jugador que ha acabat en favor del company que continua en joc. Una vegada iniciades les partides no es podran suspendre ni prorrogar, excepte en aquells casos que contempla l'article anterior.

De la mateixa manera, una vegada iniciades les partides no podran produir-se canvis ni substitucions entre els participants.

Art. 6é.- Les regles del joc d'este campionat són les que s’adjunten a estes bases, editades per la Delegació de Festejos de la Junta Central Fallera.

Art. 7é.- Es considerarà falta greu, i per tant motiu de desqualificació, la no acceptació per part dels participants de les dites regles; com així mateix la participació de jugadors no inscrits prèviament; en este cas, es donaran totes les partides celebrades per la comissió infractora com a perdudes.

Art. 8é.- És competència del Comitè de Competició la imposició de la sanció corresponent si considera la retirada no justificada. Esta sanció podria portar inclús a la inhabilitació dels jugadors i de la comissió a participar en futurs campionats.

El Comitè de Competició estarà format per tres persones de l'Àrea d'Organització Festiva de la Junta Central Fallera i les seues decisions seran inapel·lables.

Art. 9é.- La inscripció d'este campionat comporta l'acceptació i el coneixement per part de les comissions i dels jugadors d'estes bases.

Art. 10é.- L'organització es reserva el dret a suspendre el campionat si les inscripcions no superen el 10% del cens de les falles de la JCF.

La Junta Central Fallera i el Comitè de Competició preguen a tots els participants que s'abstinguen de provocar accions i actes que puguen fer d'este noble joc una qüestió polèmica i de mal gust; situacions estes totalment contràries al que es pretén. Que siga motiu de distracció, goig i germanor entre els fallers i les seues comissions.

Regles

1.1 – Eixida

Al començament de la partida les fitxes de cada jugador són col·locades en el quadre d'espera del seu color corresponent. El tauler se situa de manera que el quadre d'espera de cada jugador quede a la seua dreta i el seu passadís de casa davant d'ell. Per a decidir qui inicia el joc, tots els participants tiren el dau i comença el que obtinga major puntuació.

Només es podrà traure una fitxa del quadre d'espera quan en tirar el dau s'obtinga un cinc. En este cas, el jugador traurà una de les fitxes que tinga en el seu quadre d'espera i la col·locarà en la casella d'eixida del seu color. En la casella d'eixida no poden col·locar-se més de dues fitxes, per la qual cosa si el jugador ja té dues fitxes en ella, no podrà traure una tercera i haurà de moure una altra de les seues fitxes en joc. En el cas que alguna de les fitxes que està en la casella d'eixida pertanga a un altre jugador, l'última a arribar serà eliminada i enviada al seu corresponent quadre d'espera per a fer buit a la qual va a eixir. Si les dues fitxes són del mateix jugador no podrà traure fitxa.

1.2 – Moviments

Una vegada que un jugador té almenys una fitxa en joc, quan li arribe el seu torn llançarà el dau i haurà d'avançar una de les seues fitxes tantes caselles com punts indique el dau, en el mateix sentit que estan numerades les caselles de forma ascendent, és a dir, en sentit contrari a les agulles del rellotge.

Excepcionalment, quan el jugador tinga ja en joc totes les seues fitxes, si obté un 6, podrà avançar 7 o 12 caselles en el tauler (segons la variant aplicada).

Quan es té més d'una fitxa en joc, el jugador optarà per moure la que més li interesse.

Quan un jugador obté un 6 el torn no passa al següent jugador després de moure la fitxa corresponent. Una vegada realitzat el moviment repetirà el tiratge fins a un màxim de dues repeticions (tres tiratges).

En el cas que traga tres sis consecutius, l'última fitxa que va moure (després del segon tiratge) haurà de tornar al quadre d'espera per a començar novament el seu recorregut i passarà el torn al següent jugador. Açò no ocorrerà en el cas que eixa fitxa ja haguera entrat a casa, encara que, en este cas, tampoc no mourà fitxa ni seguirà tirant.

1.3 – Barreres

Si un jugador opta en un tiratge per col·locar una fitxa en una casella que ja està ocupada per una altra del mateix color, formarà una barrera (denominada també Pont o Bloqueig). Estes barreres fan impossible el pas per eixa casella de qualsevol fitxa incloent les pròpies del jugador que l'ha creada, i podrà ser mantinguda tot el temps que desitge mentre puga moure qualsevol altra fitxa en joc. Si el jugador que forma una barrera obté un 6 haurà de desfer-la, llevat que siga impossible realitzar el moviment amb les fitxes que la formen. Quan un mateix jugador tinga 2 barreres i traga un 6, podrà triar quina d'elles desitja obrir.

Si té fitxes en el quadre d'espera és obligatori traure fitxa quan s'obté un cinc.

Si una fitxa no pot avançar el nombre total de caselles que li correspon per topar-se amb una barrera, el moviment no es podrà realitzar, ja que no es permet comptar un nombre parcial de caselles.

1.4 – Captures

Si una fitxa, després d'avançar el nombre de caselles que corresponga, arriba a una casella ocupada per una fitxa d'un altre color, la primera eliminarà la fitxa que allí estava, havent de tornar la fitxa capturada al quadre d'espera on haurà de romandre fins a complir els requisits necessaris per a tornar a entrar en joc.

Esta maniobra es denomina menjar i no és obligatori realitzar-la. Quan es menja una fitxa, el jugador que la captura haurà de comptar 20 amb una qualsevol de les seues fitxes en joc. Si no pot realitzar el compte complet amb cap d'elles, perdrà esta opció.

No es podrà menjar una fitxa quan la casella on es produïx la captura siga una casella segura, en este cas no hi haurà captura i podran compartir la casella les dos fitxes de diferent color. Una casella no podran ocupar-la més de dos fitxes alhora, per la qual cosa si una fitxa haguera d'acabar el seu moviment en una casella segura que ja està ocupada per 2 fitxes, el moviment no es realitzaria. L'excepció a esta regla es produïx en les caselles d'eixida de cada color que, encara que són caselles segures, si estan ocupades per dos fitxes i una d'elles, o ambdós, són de color diferent al de la casella, si el jugador al qui correspon la casella d'eixida traguera una fitxa, eliminaria l'última que va arribar a eixa casella i comptaria 20 amb qualsevol de les seues fitxes.

1.5 - Final de la partida

Quan una fitxa ha fet un volt al tauler i arriba a les caselles d'arribada del seu color, començarà a ascendir per elles amb la finalitat d'arribar a la seua casa.Per a entrar a casa el jugador haurà de comptar el valor exacte de les caselles que li falten per a aconseguir-la des d'aquella en la qual es troba. Si el valor obtingut és major que el total de caselles que li resten, el moviment no es pot dur a terme.

Quan una fitxa arriba a casa, el jugador haurà d'avançar 10 caselles amb qualsevol de les seues restants fitxes. Si no pot realitzar el compte complet amb una de les seues fitxes, perdrà esta opció. En el passadís format per les caselles d'arribada d'un determinat color només podran entrar fitxes d'eixe color, per tant, en ell no es podran realitzar captures. Si en una sèrie de tiratges successius per obtenir el valor 6, amb el segon tiratge una fitxa acabara en la casa i en el tercer tiratge isquera un altre 6, no es realitzarà cap moviment però tampoc esta fitxa no haurà de tornar al seu quadre d'espera.

El joc finalitza quan un jugador aconseguix introduir totes les seues fitxes en la seua corresponent casella final.

1.6 - Variant del joc a parelles

La normativa i reglamentació d'esta modalitat de joc és igual que la que s'aplica en partides de parxís en manera individual. Es diferencia en l'estratègia de joc que han de seguir els jugadors. Si en la manera de joc individual cada jugador ha de procurar el seu propi benefici, en esta modalitat de parelles l'estratègia del joc s'encamina a ajudar-se mútuament els dos membres de la parella per a aconseguir ser els primers a portar totes les seues fitxes a casa.

Cada membre de la parella juga amb un grup de fitxes d'un color oposat al del company (roig i groc o blau i verd). En principi, les captures de fitxes del company no es consideren jugades lògiques, encara que segons avance la partida es puguen donar determinades situacions en les quals un dels dos companys tinga una posició global més favorable que l'altre i decidisca capturar fitxes de l’altre membre de la parella per a avançar més ràpidament i, en correspondència, qui estiga més retardat en la partida afavorirà esta maniobra del seu company.

Credencial

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h