• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

Concessió XXIV premis de falles innovadores i experimentals 2022

Consulta l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València per a la concessió dels XXIV premis de falles innovadores i experimentals 2022

EDICTE

De conformitat amb l’apartat 11.2 de la convocatòria dels premis de la XXIV edició del concurs de Falles Innovadores i Experimentals XXIV per a l'any 2022, es procedix a la publicació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2022 pel qual s’aprova la concessió.

Contra este acord de la Junta de Govern Local, que esgota la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de l’òrgan que el va dictar en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la data de la publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si és el cas, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, dins del termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la publicació de l’acord de la Junta de Govern Local, de conformitat amb els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que es considere procedent.

L’acord de concessió pot consultar-se a més a més en la pàgina web de l’Ajuntament www.valencia.es i de Junta Central Fallera.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h