• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Normes per a la sol·licitud de recompenses 2024

Consulta les normes per a la sol·licitud de recompenses 2024

Aquestes normes són vàlides tant per a les falles de València com per a les falles pertanyent a Juntes Locals o Pobles sense Junta Local.

Terminis per a l'exercici 2023-2024

Enguany els terminis són els següents:
 Enviament de propostes a les comissions: primers de juny.
 Inici del termini de presentació de sol·licituds: dia 13 de juny.
 Fi de termini de presentació de Sol·licituds: 8 de setembre.
 Presentació de justificants de recompenses manuals: 29 de setembre
 Inici del termini per a recuperar les recompenses denegades: 20 de novembre
 Fi de termini de recuperació: 15 de desembre
 Recollida de recompenses: fins al 23 de febrer
 Tancament amb caràcter general de la Delegació de Recompenses: 3 de març.

Generalitats.
El procediment per a sol·licitar les Recompenses per part de les Comissions, en resum, serà el següent:
 JCF ofereix a les Comissions una relació de les Recompenses que, segons les dades que obren en el seu poder, els corresponen als fallers de la Comissió.
 Sempre a través de la Secretaria Virtual, les Falles comproven cadascuna d'elles (noms, DNIs, etc) i decideixen si l'Accepten o Rebutgen (és baixa, és incorrecta, etc.) i aporten, còpia del DNI o similar, si se sol·licita.
 Si no està d'acord amb la recompensa assignada o vol afegir alguna recompensa a la proposta rebuda, pot fer-ho (Posteriorment haurà d'aportar, de manera presencial, els justificants d'aquestes modificacions).
 Si l'última recompensa que posseeix l'interessat no coincideix amb la que JCF indica, haurà d'aportar fotocòpia del pergamí.
 Quan haja revisat totes les propostes, procedeix a Enviar la proposta (sempre a través de la Secretaria Virtual). Amb això es generen tots els impresos necessaris.
 Després, podrá seguir la situació de l'enviament: Recompenses Aprovades, Denegades i Pendentes de revisar per JCF.

Procediment detallat
1. Transcorregut un temps prudencial des que s'iniciara l'exercici (per a contemplar el major nombre possible d'altes i baixes), s'envia a les Comissions una relació de fallers amb els anys totals i de directius, la recompensa que tenen i la que podria correspondre-li. S'envien dos llistats:
 Un amb una relació de tots els membres en actiu.
 Un altre amb aquells als quals els pot correspondre una recompensa.

2. En el mateix moment es genera un fitxer amb aquests últims, i es publica en la Secretaria Virtual. S'accedeix en: ZONA PRIVADA > TRÀMITS I SERVEIS > RECOMPENSES

3. En aquesta pàgina es mostren tots els fallers als quals, de manera Automàtica, i segons les dades dels quals es disposa, se'ls pot concedir una recompensa. En la pantalla es mostren, per a cada faller, les següents dades: cognoms i
nom, DNI o Data de naixement, anys totals i de directiu, tipus de sol·licitud, errors i estat:
 Tipus de Sol·licitud. Pot ser Automàtica ( ) o Manual ( ). Les primeres són les oferides per JCF. Les Manuals són la s afegides per les Falles.
 Errors: Indica si la proposta està completa ( ) o no ( ), és a dir, conté algun error que ha de ser revisat.
 Estat: S'indica si la Recompensa està Acceptada ( ), Rebutjada ( ) o Pendent de ser revisada per la Falla ( ).

4. En aquesta pantalla es poden realitzar les següents accions:
 Ordenar la llista per ordre alfabètic de cognoms-nom o per ordre de recompensa.
 Filtrar les dades mostrades en funció del seu estat: Acceptades, Rebutjades, Pendents, Incompletes o Totes.
 Seleccionar alguna de les Recompenses per a actual sobre ella.
 IMPRIMIR ESBORRANY: S'obté un llistat d'aquesta pantalla amb algunes dades més.
 AFEGIR RECOMPENSA: Aquesta opció s'utilitzarà per a afegir manualment recompenses no oferides de manera automàtica. Aquesta opció serà utilitzada també per a demanar les Recompenses Col·lectives.
 RECALCULAR PROPOSTA: Si des del moment en què es va generar la proposta, s'han produït altes o baixes en la comissió, o s'han actualitzat per part de JCF l'historial d'algun dels membres, mitjançant aquesta opció s'actualitza la proposta. El procés pot durar algun minut, en funció de la grandària de la comissió.
Es té en compte: 
o Les baixes en la comissió, són eliminades qualsevol que siga el seu estat.
o Les altes en la comissió són afegides.
o Es recalculen per a tots els fallers, excepte aquelles recompenses que estiguen ja Acceptades o Rebutjades per la Falla.
 ENVIAR PROPOSTA: Aquesta opció solament estarà activa si no existeix cap recompensa en estat d'Incompleta. La comentarem més endavant.
 ANUL·LAR ENVIAMENT: Si ja hem enviat a JCF la Sol·licitud, amb les condicions, que més endavant indicarem, podem anul·lar l'enviament per a modificar-lo.

5. En seleccionar una Recompensa veurem les següents dades:
 Missatges: Tant informatius com d'error sobre la proposta
 Dades identificatives: Nom i Cognoms, DNI/NIF/NIE/TR (només majors) i Data de Naixement.
 Anys de concessió de Recompenses anteriors.
 Recompensa sol·licitada, amb indicació d'anys totals i de directiu.

6. En aquesta pantalla, per a cada Recompensa, podrem fer el següent:
 ACCEPTAR: Aquest botó solament apareixerà si no hi ha errors. En prémer-ho, passarà a l'estat d'ACCEPTADA.
 REBUTJAR: Si la proposta no és correcta, podem rebutjar-la. Els motius poden ser diversos: És una baixa, ja la té, es tracta d'un error, etc., i no cal justificar-los.
 DEIXAR PENDENT: Una proposta Acceptada o Rebutjada no pot ser modificada. Si desitgem fer-ho hem de passar-la primer a PENDENT.
 PASSAR A MANUAL: Si la recompensa oferida no coincideix amb la desitjada, pot passar-se a MANUAL. Se li donarà en mateix tractament que a la resta d'afegides manualment.
 ELIMINAR DE MANUAL: Si es desitja prescindir d'una recompensa manual, s'usarà aquesta opció. Si la recompensa era Manual, s'eliminarà. Si procedia d'una Automàtica que es volia modificar, passarà al seu estat original.
 MODIFICAR: Permet modificar les dades personals (Nom, DNI, Data naixement) i també, en les Manuals, la Recompensa sol·licitada.
o És important revisar el Nom i cognoms, ja que seran els que apareguen en el pergamí (corregir errates, abreviatures, etc.).
o Per a majors, són obligatoris el DNI (o similar) i la Data de naixement.
o Per a infantils, només la Data de naixement.
o També s'accepta, per a estrangers l'opció que s'usa en Censos, és a dir, les sigles del País d'origen i la data de naixement en la forma XXaaaammdd.

 ENVIAR DNI: Si el DNI (o similar) no va ser comprovat en anys anteriors, haurà d'enviar-se una còpia d'aquest, amb les següents característiques:
o És suficient amb la cara davantera d'aquest, i han de ser llegibles el Número, Nom i Cognoms i Data de naixement.
o Haurà de ser una imatge JPG no major de 2Mb. Una foto, feta amb el telèfon, de la cara davantera serà suficient.

 VEURE DNI ENVIAT: Permet veure-ho i substituir-ho si es desitja.
 VEURE HISTORIAL: Es mostrarà, en pantalla, l'historial del faller.
 IMPRIMIR HISTORIAL: per a obtindre una còpia impresa d'aquest.
 EMPLENAR SOL·LICITUD: Només per a recompenses Manuals.
S'ofereix una pantalla amb l'historial que consta en JCF perquè siga completat a l'efecte d'obtindre la recompensa sol·licitada.
o Podrà indicar si va ser directiu en comptes de cap vocal dels anys “automàtics”.
o Podran afegir-se anys (indicant falla, número de cens i càrrec.
o Per a falles desaparegudes de municipis, pot posar la falla 0 d'aquest municipi, és a dir, les 3 xifres del codi del municipi seguides de “00” (exemple Cullera=105  falla=10500).
o En el número de cens pot posar 0 si escau de llibret
o Tot el que indique en aquesta pàgina haurà de demostrar-ho presencialment quan se li indique.

 ENVIAR PERGAMÍ: (Només per a Manuals) No es pot sol·licitar una recompensa si no es posseeix l'anterior. Si l'última recompensa que posseeix el faller no coincideix amb la que diu JCF, i només en aqueix cas, és necessari aportar una imatge del pergamí (ha de llegir-se nom, data i tipus de recompensa).

 VEURE/CANVIAR SOL·LICITUD: El que el seu nom indica. Enviament a JCF de la Sol·licitud Inicialment totes les propostes estan en l'estat de “EN REVISIÓ” per part de la Falla.
Quan totes les dades siguen correctes i no quede cap recompensa en l'estat de Pendent (és a dir, han sigut totes Acceptades o Rebutjades), es podrà enviar la Sol·licitud a JCF.
Seria convenient, abans de fer-ho, fer un recàlcul de la proposta per a recollir els canvis en el Cens. Caldrà comprovar si ha aparegut alguna recompensa nova.
Quan seleccionem ENVIAR, el sistema:
 Ens preguntarà la quantitat de Bunyols i Distintius de Coure que necessitem.
 Ens demanarà un telèfon i un email de contacte per a solucionar problemes.
 Llavors procedeix a generar tots els impresos que s'utilitzaven fins ara:
Llistat de Recompenses sol·licitades (Majors i Infantils) i sol·licituds individuals, i els envia a JCF-Recompenses.
 Una vegada enviada, podrem descarregar els llistats de recompenses sol·licitades, a manera de justificant.
En aquest estat (“ENVIADA”), la Falla pot, si ho desitja, ANUL·LAR en enviament, amb el que tornaria a l'estat anterior a ser Enviada. Aquest procés és immediat. Els llistats generats s'esborren i haurà de trencar els que tinga en el
seu poder, encara que no es modifiquen.
Quan comence JCF a revisar la seua Sol·licitud, passarà a l'estat de “REBUDA”. A partir d'aquest moment la sol·licitud queda bloquejada i ja no pot ser modificada. Si així i tot tinguera necessitat de modificar-la, ha de sol·licitar la seua devolució posant-se en contacte amb la delegació de Recompenses (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.).
Quan JCF acaba la revisió d'una Sol·licitud, passa a l'estat de “COMPLETADA”. A efectes pràctics, la situació és la mateixa que l'anterior, quan estava sent revisada, és a dir, també pot sol·licitar-se la seua devolució.
En aquests supòsits, quan Recompenses retorne la sol·liciteu, la situació torna a “EN REVISIÓ”, però amb alguna limitació: les recompenses ja Aprovades
o Denegada per JCF ja no es poden modificar. Per a recuperar les rebutjades, haurà de fer-se de manera presencial. Per això, en la pantalla es veu l'estat de la recompensa tant des del punt de vista de la falla (Acceptada, Rebutjada, Pendent) com l'estat en JCF (Aprovada, Denegada o Pendent).

Estat d'una Sol·licitud enviada

Una vegada ENVIADA, es pot seguir l'estat d'una sol·licitud. La mateixa pantalla que usàvem en la fase de “EN REVISIÓ”, ens mostrarà ara una altra informació: deixarem de veure els anys totals i de directiu, la situació d'error i l'estat en la falla, per a passar a veure l'estat en JCF: APROVADA ( ), DENEGADA ( ) o PENDENT ( ) de revisió.
Per a les rebutjades, si punxem a “Veure” ens mostrarà el motiu del rebuig.

Recompenses a títol pòstum
En l'article 70 de vigent Reglament Faller pot llegir-se
“6. La Junta Central Fallera concedirà a títol pòstum als fallers censats morts durant l'exercici faller, la recompensa posterior a la que en aqueix moment posseïsquen, prèvia sol·licitud per escrit de la seua Comissió de Falla i posterior
aprovació per l'Assemblea General.” Parell sol·licitar una recompensa a títol pòstum cal fer-ho mitjançant un saluda dirigit a la delegació de Recompenses, i adjuntar una còpia de l'historial del faller. Pot obtindre's en l'opció “EL MEU CENS”, i en estar en la fitxa del faller, seleccionar “VEURE HISTORIAL”, i ací “IMPRIMIR HISTORIAL”

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h