• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

Premis Calius

El primer i segon premi estan valorats en 3.000 i 2.000 euros respectivament

Es podran presentar al concurs qualssevol tipus de projectes amb total llibertat de plantejament i realització. Els projectes presentats han de ser inèdits.

El jurat valorarà les escenes amb contingut que promoga la igualtat i la diversitat, la prevenció de la intolerància, l'odi o qualsevol forma de discriminació per motiu de sexe, d'orientació sexual, identitat de gènere, ètnia, cultura, procedència, religió, creença, situació de pobresa, diversitat funcional o qualsevol altra causa. També l'originalitat de les escenes i la seua qualitat, així com la utilització d'un llenguatge igualitari, és a dir, la utilització d’un llenguatge no sexista i no androcèntric, evitant la invisibilitat, l'ocultació i l'exclusió de les dones en el llenguatge, no utilitzant el genèric masculí.
Els projectes han de construir-se en material combustible i es valorarà la utilització de materials no contaminants ni perjudicials per al medi ambient.
A la millor valoració correspondrà el primer premi, i la resta de premis es concediran en funció dels mèrits valorats.

 • Primer premi: 3.000 euros. 
 • Segon premi 2.000 euros.
 • Tercer premi: 1.000 euros
 • Quart i Cinquè premi: 500 euros. 

Podran sol·licitar estos premis les comissions de falles grans de la ciutat de València integrades en la Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a això.L’acreditació d’estar integrades s’efectuarà per mitjà d’un certificat expedit per la Secretaria General de la Junta Central Fallera.

Als efectes de disposar de capacitat jurídica, s’exigix que complisquen els requisits següents:

 1. No estar sotmeses a cap de les prohibicions establides en l’article 13 de la LGS. L’acreditació de no incórrer en les prohibicions per a ser beneficiària que s’establixen en l’article 13.2 de la LGS es farà per mitjà d’una declaració responsable.
 2. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i si és el cas, del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions. El compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i amb la Seguretat Social s’acreditarà per mitjà de la presentació per la persona sol·licitant davant de l’òrgan que ha concedit el premi de les certificacions acreditatives que es regulen en l’article 22 del Reglament de la LGS expedides per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o la Tresoreria de la Seguretat Social. No obstant això, s’acreditarà el compliment de les obligacions anteriors per mitjà d’una declaració responsable quan la o el beneficiari no estiga subjecte a presentar les declaracions o documents a què van referides estes, segons preveu l’article 22.1 del Reglament de la LGS, indicant esta circumstància en la declaració.
 3. No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació de les quals haguera acabat. L'apreciació d'aquesta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.

Com inscriure's

La sol·licitud d’inscripció serà per mitjà d’un escrit de la comissió fallera degudament identificada firmada per la Presidència i acompanyada de la documentació que s’indica:

 • Número de la comissió fallera.
 • Esbós de la falla gran a grandària DIN A4.
 • Un plànol a escala del lloc de l’emplaçament.
 • Memòria descriptiva del projecte, amb les condicions tècniques per a la construcció de la falla a grandària real, material i pressupost, redactada amb llenguatge igualitari. Es poden afegir totes les explicacions gràfiques que es consideren oportunes, amb expressió de l’autor o autora.
 • A la documentació referida s’ha d’adjuntar el requisit de participació exigit en la base 4.
 • Així mateix, ha d’aportar-se una declaració responsable en què s’indique que la comissió fallera no està sotmesa a alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de beneficiària que establix l’article 13 de la LGS.

Si la sol·licitud no reunix algun dels requisits establits en les presents bases o en qualsevol dels previstos en l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, es requerirà a les i els sol·licitants perquè, en el termini de deu dies, esmenen les faltes o acompanyen els documents preceptius, tot això d’acord amb l’article 68 de l’esmentada llei. Si no és fa així, es tindrà per desistida la seua petició, amb una resolució prèvia que haurà de dictar-se en els termes previstos en l’article 21 del mateix text legal.

Les sol·licituds es podran presentar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província fins al dia 09 de marc de 2018. També es publicarà en les pàgines web de l’Ajuntament de València i de la Junta Central Fallera.

Tota la documentació i la resta de requisits assenyalats en la base 6.1 s’han de presentar en la Secretaria de la Junta Central Fallera, en l’avinguda de La Plata, 117, de València, en horari de 17.30 a 20.00 hores, de dilluns a divendres.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte