• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Bases per a realitzar el cartell i la imatge de les Falles 2018

Els candidats tindràn que estar donats d’alta en l’IAE

1. Objecte i finalitat de la convocatòria

La Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació Professional d’Il•lustradors de València (APIV) i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD), fa una convocatòria oberta a professionals del disseny i la il•lustració i a empreses del sector per a l’encàrrec d’un treball consistent en la realització del cartell i la imatge gràfica de les Falles de València de 2018.

Per això, a través d’una crida a projecte, se seleccionarà el professional o l’empresa del sector que realitzarà el cartell i la imatge gràfica de les Falles de València de 2018, i l’adaptació d’esta a diferents elements (cartell litografia, cartell pòster, programes d’activitats, xarxes socials, pancartes, marxadantge, invitacions i insercions publicitàries).

La Regidoria de Cultura Festiva està interessada a contractar els servicis de qui elabore el cartell i la imatge gràfica mitjançant el corresponent contracte menor. El pressupost per al desenvolupament d’este encàrrec és de 4.500 euros més IVA.


2. Requisits dels participants

Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional o estudi de disseny o d’il•lustració o empresa del sector, amb personalitat jurídica, així com una unió temporal d’empreses. Serà imprescindible que els candidats estiguen donats d’alta en l’IAE i estiguen al corrent de les obligacions de la Seguretat Social pertinents.

No podran participar-hi les persones i empreses que, complint els requisits específics de participació establits en els apartats anteriors, estiguen sotmeses en alguna de les causes de prohibició per a contractar previstes en l’article 60 i concordants del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.


3. Forma de presentació de les candidatures

Les persones interessades a participar-hi hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per a això han d’enviar una documentació que incloga:

- Dossier o book de treballs. Este document ha d’arreplegar fins a un màxim de deu treballs específics realitzats pel professional o estudi que, en la mesura que siga possible, estiguen relacionats amb l’objecte d’este encàrrec.

- Currículum personal o acreditació professional semblant de la empresa.

La documentació s’ha de presentar en format digital (PDF) i s’ha d’enviar a l’adreça electrònica <Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.;, indicant en l’assumpte del missatge “Crida a projecte imatge Falles 2018”.La correcta recepció de la documentació requerida serà confirmadamitjançant un justificant de recepció.


4. Composició del comité de selecció

El comité de selecció estarà compost de la manera següent:

Presidència:

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València.

Vocals:

Tres professionals del disseny gràfic i la il•lustració proposats per l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, l’Associació Professional d’Il•lustradors de València i l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana.
El guanyador de la convocatòria oberta de l’any anterior.
Una persona en representació de la Junta Central Fallera.

Secretària:

Actuarà, amb veu però sense vot, la Secretaria General de l’Administració Municipal o funcionari en qui delegue.


5. Constitució i actuació del comité de selecció. Criteris d’avaluació. Resolució

Una volta constituït el comité, s’alçarà una actade les seues decisions. En primer lloc, comprovarà totes les candidatures presentades per verificar el compliment efectiu de les condicions establides en estes bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre l’admissió definitiva. A continuació, resoldrà la convocatòria, per a la qual cosa avaluarà tant la qualitat gràfica dels dossiers de treballs dels participants com el seu currículum.

Entre totes les candidatures el comité seleccionarà la que considere més adequada i reunisca les millors qualitats per a la realització del treball, seguint els criteris següents:

- Experiència en projectes semblants
- Qualitat en treballs desenvolupats
- Originalitat i creativitat en els resultats

Una vegada resolta la convocatòria, el comité de selecció detallarà al professional o professionals seleccionats en una sessió informativa les especificacions tècniques necessàries per a realitzar el cartell i la imatge gràfica, així com les dates d’entrega i forma de pagament.

La resolució del comité de selecció es farà pública en les pàgines web de l’Ajuntament de València, de la Junta Central Fallera, de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, de l’Associació Professional d’Il•lustradors de València i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de la notificació personal a qui resulte guanyador del concurs.

El comité de selecció podrà declarar deserta la convocatòria si ho considera oportú.

Si l’execució tècnica del cartell i la imatge gràfica requerix alguna modificació per a una millor impressió, l’Ajuntament de València podrà imposar esta variació, després de la consulta prèvia amb l’autora o l’autor.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte