• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Resum del Ple de Junta Central Fallera del mes de maig de 2021

Este és el resum del Ple de Junta Central Fallera del mes de maig de 2021

Acta del Ple de la Junta Central Fallera celebrat telemàticament el dia 18 de maig del 2021 a les 19.45 hores amb la presidència del Sr. Carlos Enrique Galiana Llorens, com a Secretària General la Sra. Carmen Blasco Lucas, i amb l’assistència telemática dels membres de JCF relacionats al marge.

PRIMER PUNT - APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR

L’acta és aprovada per assentiment.

SEGON PUNT – CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA CENTRAL FALLERA

Es constituïx el Ple de Junta Central Fallera per a l’exercici 2021-22 amb la lectura per part de Secretaria General dels delegats i de les delegades de sector que en formen part.

Seguidament, per part de la Presidència, es lligen els vocals i les vocals de lliure designació, en virtut de l’article 46.1b. de l’actual Reglament Faller.

Posteriorment la Presidència pren la paraula per a llegir els membres de la Junta Directiva de la Junta Central Fallera. Estarà composta per les següents persones:

Assessor del President: Javier Tejero Zabal
Secretària General: Carmen Blasco Lucas
Àrees de Secretaria, informàtica i censos, recompenses, arxiu i biblioteca
Vicepresidència 1a Cristina Estévez Mariñas
àrees de Festejos i actes oficials
Vicepresidència 2a Amparo Sospedra Tarazona
àrees de Cultura, Publicacions
Vicepresidència 3a María Tomás López
àrees de Mitjans i Comunicació, Solidaritat i Inclusió
Vicepresidència 4a Lucía Morales López
àrea de Protocol i Relacions Públiques
Vicepresidència 5a Inma Guerrero Bolinches
àrees d´Infantils, Joventut i Esports

Seguidament, es nomenen els delegats i delegades, els secretaris i les secretàries i les persones responsables de cada delegació.

La Presidència agraïx a tots i a totes els qui fins ara han format part del Ple de Junta Central Fallera el treball realitzat i dona la benvinguda a les noves persones que en formen part. Declara constituït el Ple de Junta Central Fallera per a l’exercici 2021-22.

TERCER PUNT - INFORME DE PRESIDÈNCIA

La Presidència diu als companys i companyes de Junta Central Fallera que València tindrà falles. Com ja és més conegut els actes fallers es desenrotllaran de l’1 al 5 de setembre. Es plantaran les falles infantils el 31 d’agost.
Este ha sigut un camí llarg, i com va dir l’alcalde, gràcies a totes i tots per mantindre viva l’activitat fallera. Per a mi és un orgull repetir amb la mateixa directiva i haver de continuar dirigint una festa tan gran com esta.
Vol donar la benvinguda a les noves persones que han entrat a formar part de la casa i torna a agrair el treball dels qui no han continuat.
Com ha dit en alguna ocasió, ara comença un treball doble per a totes i tots. Per una banda cal dissenyar i celebrar els actes fallers de setembre. La delegació de Festejos ha estat treballant i els presentarà seguidament. Per una altra part comença un exercici faller amb tots els actes, concursos i activitats amb tot el que suposa posar-ho en marxa.
Per eixe motiu, les comissions necessitaran més que mai ajuda, especialment dels delegats i de les delegades de sectors. Ells seran el punt d’informació més pròxim als presidents i a les presidentes.
De fet, anuncia que les activitats s’iniciaran amb la Gala de la Cultura que enguany se celebrarà en l’Espai Rambleta el 12 de juny, en jornada matinal la infantil i en jornada vespertina la major. Es farà el lliurament de tots els premis dels concursos que ha organitzat la delegació de Cultura i els premis dels concursos de “Sabuts Fallers” i “Sabudets Fallers”. A més, el 30 de maig en la Sala canal se celebraran la semifinal i la final dels campionats de Truc, Parxís i Dòmino i el lliurament de premis. El dissabte 29 de maig en el Centre “la Petxina” es fara els lliurament dels premis de les competicions esportives. De tot açò s’enviarà la informació a les comissions.
Comença així un exercici doblement apassionant. Desitja a tots i a totes que tinguen sort i els dona les gràcies.

QUART PUNT – PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTEJOS DE LES FALLES DE 2021

La Presidència exposa que el programa que es presenta dependrà de la situació de la pandèmia. Continuaran les reunions de la Mesa de Seguiment amb la conselleria per a analitzar en cada moment la situació. També es continuaran fent reunions amb les altres regidories per a coordinar la correcta celebració dels actes. En estos moments s’estan mirant dos llocs per a celebrar l’Exposició del Ninot. Quan se sàpia el lloc es confirmarà. No pot ser en la Ciutat de les Ciències perquè es un lloc de vacunació. Per a l’Ofrena es considera dos vies. La via 1 correspon al que tradicionalment ha sigut l’entrada de les falles pel carrer de la Pau. La via 2 correspon al que tradicionalment ha sigut l’entrada de les falles pel carrer de Sant Vicent. Encara no se sap per quins carrers entrarà cada via. Quan es conega el recorregut final es farà saber. Finalment agraïx la delegació de Festejos el gran treball que ha realitzat per a confeccionar el programa de festejos del 2021.
La Vicepresidenta 1a de les àrees de Festejos i actes oficials Cristina Estévez Mariñas fa lectura del programa de festejos de les falles de 2021 que es presenta perquè s’aprove que passe a l’Assemblea de Presidents i Presidentes per a la seua aprovació definitiva.
La proposta del programa de festejos és aprobada per assentiment que passe a l’Assemblea de Presidents i Presidentes per a la seua aprovació definitiva.

QUINT PUNT – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, SOBRE LA PROPOSTA PRESENTADA PEL SECTOR DE PATRAIX

La Presidència exposa d’una manera resumida el contingut de la proposta del sector de Patraix, la qual literalment exposa el següent:
“Les actuals circumstancies i la cancel·lació de la setmana fallera 2020 i 2021 ens han fet arribat a una situacio excepcional i insolita: Falleres Majors i Presidents infantils que compliran els 14 anys i no hauran gaudit de les seues falles. En l'exercici 2020-2021, 1'Assemblea de Presidents va atorgar l'exepcionalitat de continuar en els seus càrrecs. Eixe fet va ser aprobat en contra d'allo que apareix a Particle 28 del Reglament Faller:
Article 28. Components de la Comissió Infantil
1.La Seccio Infantil estard composta per tots els xiquets menors de 14 anys,degudament inscrits corn a fallers mitjancant autoritzacio paterna o del tutor legal, persones en les quals recauran les obligacions econenniques que es deriven de la seua condicio de faller infantil.
2. La representació honorífica de la mateixa s'atorgarà a la Fallera Major Infantil i al President Infantil, triats d'entre els fallers infantils que la componguen. S'estipulen com a càrrecs directius simbòlics els de Vicepresident 1r i 2n, Secretari, Tresorer i Comptador.
3. La seua pertinenca a la Seccio Infantil finalitzara amb l'exercici en el qual complisca l'edat de 14 anys, passant a formar part en l'exercici segiient del cens faller de la Comissio de Falla, sempre que intervinga voluntat expressa de l'interessat o del seu representant legal.
Una vegada exposat a 1'Assemblea de Presidents del 27 d'abril de 2021 per part de la Falla Arxiduc Carles - Music Gomis (316) en precs i preguntes, es fa arribar la segiient proposta que naix amb la intenci6 que els xiquets i xiquetes que no han pogut celebrar la setmana fallera, per la suspensi6 provocada a causa de la crisi sanitaria de la COVID-19, puguen fer-ho de manera voluntaria i no trencar, aixi, les seues il·lusions encara que tinguen o compliran 15 anys.
1. Que de manera excepcional, els representants infantils que complisquen 15 anys en este exercici faller 2021-2022 tinguen la possibilitat, si cada comissio fallera ho troba adequat, d'ostentar el càrrec fins les proximes falles 2022. En cap moment s'obligara a la comissi6 a renovar els seus representants infantils actuals. La continuitat sera, sempre, decisió de cada comissió fallera.
2. Que per tal de no pertorbar el cens faller, es deixe a Junta Central Fallera decidir si continuen censades corn a comissió infantils o passen a formar part de la major, tot i que sempre puguen desenvolupar els seus carrecs als actes oficials i de manera normal, dins de les restriccions sanitarics.
Convidem a totes les comissions a sumar-s'hi a este escrit i a la seua votacio en la proxima Assemblea de Presidents.”
En resum, se sol·licita que de manera excepcional tinguen la possibilitat de continuar en el cens infantil els representants infantils que complisquen 15 anys en l’actual exercici de manera voluntària i que siga JCF decidisca si estiguen censades en com a part de la comissió de majors o infantil. La Presidència manifesta que, independentment del resultat que tinga la votació d’esta proposta, eixes persones estaran censades en la comissió major.
El delegat del sector La Seu – La Xerea – El Mercat Luis V. Coll Mora manifesta que no entén perquè la sol·licitud es refereix a les persones que fan 15 anys perquè l’excepcionalitat aprovada l’any passat es referia als representants que compliren l’any passat 14 anys i ja en tenen 15, per tant en el present exercici faran 16 anys. No li pareix lògic ni correcte que els fallers i les falleres de 16 anys puguen estar en el cens infantil.
La delegada del sector de Patraix Alejandra Compañ Lapuente exposa que el seu sector sol·licita l’excepcionalitat per a l’exercici 2020-21 perquè no se sap com seran les falles de setembre. A més la proposta no és vinculant.
Torna a intervindre El delegat del sector La Seu – La Xerea – El Mercat Luis V. Coll Mora. Exposa que entén que no la proposta no és vinculant i que es presenta per si no es pogueren plantar les falles en setembre. Però si es planten, la sol·licitud no té trellat.
La Presidència conclou el debat. Exposa que si s’aprova paassarà a l’Assemblea per a la seua aprovació definitiva. En cas contrari no ho farà.
Es realitza la votació telemàtica amb el següent resultat:
Vots en contra: 19
Abstencions: 15
Vots a favor: 22
És aprovada la proposta i passarà a la pròxima Assemblea de Presidents i Presidentes per a la seua aprovació.

SEXT PUNT – PRECS I PREGUNTES

Es realitzen diverses preguntes per part dels membres del Ple.

La sessió s’alça a les 21.01 hores de la qual cosa com a Secretària estenc la present acta amb el vistiplau del President.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte