• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Bases dels campionats de Playbacks 2021-2022 de Junta Central Fallera

Estes són les bases dels campionats de Playbacks 2021-2022 de Junta Central Fallera

XXXVI Concurs de Playback

1. Podran participar en aquest Concurs totes les Comissions Falleres que el sol·liciten i estiguen degudament registrades en el cens de la Junta Central Fallera.
Per a poder participar en el Concurs s'haurà d'aportar una fiança prèvia de100€, que serà retornada per transferència una vegada efectuada l'actuació.
Les diferents Comissions participants en el Concurs hauran d'aportar, al costatde el full d'inscripció, el resguard acreditatiu de l'ingrés o transferència de la fiança, en el compte de Cajamar, expressament oberta a aquest efecte: IBAN ES47 2038 6171 7664 0000 0494.

2. Si per qualsevol motiu o circumstància, el dia de la seua actuació no poguera participar, quedarà eliminada del Concurs, no podent actuar un altredia. També perdrà el dret a recuperar la fiança depositada en realitzar la inscripció.

3. Cada Comissió podrà presentar com a màxim UNA ACTUACIÓ en ModalitatIndividual i una altra en la Modalitat de Grup.

4. Hi haurà dues Categories:

  • INDIVIDUAL: Formada per un màxim de tres components.
  • GRUP: Formada per quatre o més components.

En la Modalitat Grup, hi haurà dues categories, A i B.
La Categoria de Grup, es divideix en dos:

  • Categoria A: Les Comissions classificades en el Grup A de la Modalitat de Grup podran abstenir-se un any del Concurs i mantenir la categoria a l'any següent.
  • Categoria B: Estarà formada per les restants classificades de l'exercici anterior, més les de nova participació. Per a aquesta categoria, serà necessari un mínim de deu Comissions i un màxim de vint.

Les tres primeres de la Categoria Grup B pujaran a la Categoria Grup A. De la mateixa manera, els tres últims classificats de la Categoria A baixaran a la Categoria B.
Si es presentara més de vint Comissions, es triaran per sorteig les participants entre les Comissions de nova incorporació, per a cobrir la quantitat màxima de vint.

5. L'edat mínima dels participants serà de catorze anys; per tant, queda descartada la participació dels infantils.

6. L'actuació tindrà una duració màxima de DEU MINUTS, per a la categoria INDIVIDUAL, de QUINZE MINUTS, per a la categoria GRUP A i de DOTZE, pera la categoria GRUP B.
El temps permès per a muntar i desmuntar el decorat serà de DEU I CINC minuts respectivament. Tota Comissió que excedisca del temps serà DESQUALIFICADA. Les inscripcions s'efectuaran a través de la Secretaria Virtual de la JCFadjuntant fotocòpia del resguard de la fiança.
El procés d'inscripció s'iniciarà l'endemà d'haver-se publicat les bases enel BOP. Indicar-vos que us remetrem un correu per a informar-vos de la seua publicac ió i del termini de finalització del procés d'inscripció, així com del dia que tindrà lloc el sorteig. També ho podreu veure en la web de JCF.
En el butlletí, haurà d'indicar-se la modalitat en què es desitja participar, fent constar el tema, i nom, cognoms i número de cens de cadascun dels participants, així com el telèfon de contacte de l'encarregat del grup.

7. El Jurat determinarà l'acord amb els següents criteris:
A) VOCALITZACIÓ i INTERPRETACIÓ, COREOGRAFIA.
B) ORIGINALITAT, ESCENOGRAFIA i VESTUARI.

Les puntuacions màximes de cada apartat seran:
A) VOCALITZACIÓ i INTERPRETACIÓ, COREOGRAFIA. 10 punts
B) ORIGINALITAT, ESCENOGRAFIA i VESTUARI. 5 punts
Les seues decisions seran inapel·lables.

8.Es realitzarà el sorteig entre les Comissions participants per a determinar l'ordre i el dia d'actuació, així com el lloc i el dia que iniciarà el Concurs.

9. Per als canvis de dia d'actuació entre Comissions participants una vegada realitzat el sorteig, haurà de presentar-se en la Delegació de Festejos un escritde les dues Comissions signat i segellat per elles

10. Totes les Comissions participants rebran una banderola com a record de la seua participació.

11. La música corresponent haurà de manar-se com a màxim 24 h. abans de l'actuació per email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. en format MP3, en el correu haurà de constar el nom i el número de la Comissió, així com el títol de l'actuació a representar i la modalitat en què concursa.

12. Durant tot el temps que dure l'actuació, haurà d'haver-hi un responsablede la Comissió en so i il·luminació.
També queda expressament prohibit el llançament de papers, globus, confetis, bengales, etc., o qualsevol cosa o element aliè als decorats propis de l'actuació o de la mateixa Sala.
Es prendran totes les mesures necessàries per tema COVID-19 IMESURES DE PREVENCIÓ LABORAL en muntatge i desmuntatge.

13. El Concurs es realitzarà els dies adjudicats segons disponibilitat, durant el temps que es considere necessari per a poder-lo portar a bon terme.
Posteriorment, una vegada fetes totes les actuacions i reunit el Jurat, d'acord amb les puntuacions obtingudes, es convocarà una reunió en la Junta Central Fallera on es donaran a conèixer els finalistes i, a través dels mitjans de comunicació, es faran públics.
La Final se celebrarà en la data que es farà pública en el seu moment. Elnúmero amb què s'actue en la final ha de ser el mateix de la fase classificatòria.
De la mateixa manera, després de realitzar la Final, es donaran a conèixer el veredicte del Jurat i seguidament es farà lliurament dels premis obtinguts en la mateixa Sala.
L'organització es reserva el dret a suspendre el Concurs si les inscripcions nosuperen el 10% del cens de Comissions de la Junta Central Fallera.

14. S'estableixen els següents premis: Play-Back
Modalitat “INDIVIDUAL”:
PRIMER PREMI 550 € i estendard
SEGON PREMI 350 € i estendard
TERCER PREMI 175 € i estendard
QUART PREMI 150 € i estendard
CINQUÉ PREMI 100 € i estendard
SISÉ PREMI 100 € i estendard

Modalitat “GRUP A”:
PRIMER PREMI 1100 € i estendard
SEGON PREMI 650 € i estendard
TERCER PREMI 375 € i estendard
QUART PREMI 300 € i estendard
CINQUÉ PREMI 250 € i estendard
SISÉ PREMI 250 € i estendard

Modalitat “GRUP B”:
PRIMER PREMI 400 € i estendard
SEGON PREMI 250 € i estendard
TERCER PREMI 200 € i estendard
QUART PREMI 150 € i estendard
CINQUÉ PREMI 150 € i estendard
SISÉ PREMI 150 € i estendard

Els premis estan expressats pel seu import brut, sense considerar la retenció legal corresponent. S'atorgaran els següents premis:

Categoria Individual
-Premi al millor decorat Categoria INDIVIDUAL
-Premi al millor vestuari Categoria INDIVIDUAL
-Premi al millor coreografia Categoria INDIVIDUAL
-Premi a la millor intèrpret femenina Categoria INDIVIDUAL -Premi al millor intèrpret masculí Categoria INDIVIDUAL

Categoria Grup A
S'atorgaran els següents premis:
-Premi al millor decorat Categoria GRUP A
-Premi al millor vestuari Categoria GRUP A
-Premi al millor coreografia Categoria GRUP A
-Premi a la millor intèrpret femenina Categoria GRUP A
-Premi al millor intèrpret masculí Categoria GRUP A

Categoria Grup B
S'atorgaran els següents premis:
-Premi al millor decorat Categoria GRUP B
-Premi al millor vestuari Categoria GRUP B
-Premi al millor coreografia Categoria GRUP B
-Premi a la millor intèrpret femenina Categoria GRUP B
-Premi al millor intèrpret masculí Categoria GRUP B

15. La permanència a la Sala, bé com a actuant o com a espectador, porta ambsi el respecte a les decisions del Jurat, així com als components de l'organització. La inobservança d'aquest apartat, comporta la sanció d'un any d'inhabilitació ala Comissió de la Falla a què pertany la persona que transgredeix aquesta norma.

16. La permanència a la Sala, bé com a actuant o com a espectador, porta amb si el respecte a les decisions del Jurat, així com als components de l'organització i de tots els PROTOCOLS vigents per tema COVID, i de PREVENCIÓ DE RISCOS.
La inobservança d'aquest apartat, comporta la sanció d'un any d'inhabilitació a la Comissió de la Falla a què pertany la persona que transgredeix aquesta norma.

17. La inscripció i la participació en aquest Concurs porta implícita l'acceptació d'aquestes BASES inclosa la cessió de les dades dels participants per a la base de junta central fallera, complint així amb la LOPD.

XXXV Concurs de Playback infantil

1. Podran participar en aquest Concurs totes les Comissions Falleres que el sol·liciten i estiguen degudament registrades en el cens de la Junta Central Fallera.
Per a poder participar en el Concurs s'haurà d'aportar una fiança prèvia de 100€, que serà retornada per transferència una vegada efectuada l'actuació.
Les diferents Comissions participants en el Concurs hauran d'aportar, al costat del full d'inscripció, el resguard acreditatiu de l'ingrés o transferència de la fiança realitzada en el següent compte corrent: ES47 2038 6171 7664 0000 0494.
Si per qualsevol motiu o circumstància, el dia de la seua actuació no poguera participar, quedarà eliminada del Concurs, no podent actuar un altre dia.
També perdrà el dret a recuperar la fiança depositada en realitzar la inscripció.

2. Cada Comissió podrà presentar com a màxim UNA ACTUACIÓ en Modalitat Individual i una altra en la Modalitat de Grup.

3. Hi haurà dues Categories:

  • INDIVIDUAL: Formada per un màxim de tres components.
  • GRUP: Formada per quatre o més components.

En la modalitat GRUP, hi haurà dues categories A i B, en la forma que es detalla a continuació.
La categoria de Grup es divideix en dos:

  • Categoria A: Estarà formada per les deu primeres classificades de la XXXIII edició del Concurs de Play-Back, més les tres comissions que pugen de la categoria B. les comissions classificades en la modalitat del grup A, podrán abstenir-se un any del Concurs i mantenir la categoria a l'any següent.
  • Categoria B: Estarà formada per les restants classificades de l'exercici anterior, més les de nova participació.

Les tres primeres de la Categoria Grup B, pujaran a la Categoria A per al pròxim concurs. De la mateixa manera, els tres últims classificats de la Categoria A, baixaren a la Categoria B.
L'edat dels participants serà fins a catorze anys.
Excepcionalment i sense que servisca de precedent i unicament en aquesta edicion, podran participar tots els xiquets/xiquetes, inscrits en l'edició núm. XXXIV, que hagen complit els 14 anys.

4. L'actuació tindrà una duració màxima de DEU MINUTS, per a totes les categories El temps permès per a muntar i desmuntar el decorat serà de DEU I SET, minuts respectivament. Tota Comissió que excedisca del temps será DESQUALIFICADA. Seguint les exigències sanitàries entre cada actuació es desinfectarà l'espai escènic i no s'ajuntaran dues comissions muntant i desmuntant alhora.

5. Les inscripcions s'efectuaran a través de la Secretària Virtual de la JCF adjuntant fotocòpia del resguard de la fiança.
El procés d'inscripció s'iniciarà l'endemà d'haver-se publicat les bases en el BOP. Indicar-vos que us remetrem un correu per a informar-vos de la seua publicació i del termini de finalització del procés d'inscripció, així com del dia que tindrà lloc el sorteig. També ho podreu en la web de JCF.
En la inscripció, haurà d'indicar-se la modalitat en què es desitja participar, fent constar el tema, nom, cognoms i número de cens de cadascun dels participants, així com el telèfon de contacte de l'encarregat del grup.

6. El Jurat dictaminarà l'acord amb els següents criteris:

A) VOCALITZACIÓ, INTERPRETACIÓ I COREOGRAFIA B) ORIGINALITAT, ESCENOGRAFIA i VESTUARI.
La puntuació de l'apartat B no podrà ser igual o superior a la puntuació obtinguda en l'apartat A.
Exemple:

A) VOCALITZACIÓ, INTERPRETACIÓ I COREOGRAFIA, 10 punts B) ORIGINALITAT, ESCENOGRAFIA i VESTUARI. 5 punts
Les seues decisions seran inapel·lables.

7. Es realitzarà el sorteig entre les Comissions participants per a determinar l'ordre i el dia d'actuació, així com el lloc i el dia que iniciarà el Concurs.

8. Per als canvis de dia d'actuació entre Comissions participants una vegada realitzat el sorteig, haurà d'enviar-se per correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Presentant-se un escrit de les dues Comissions signat i segellat per elles.

9. Totes les Comissions participants rebran una banderola com a record de la seua participació.

10. La música corresponent haurà de manar-se com a màxim 24 h. abans de l'actuació per email a la sala on se celebre, amb còpia Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. en format MP3, en el correu haurà de constar el nom i el número de la Comissió, així com el títol de l'actuació a representar i la modalitat en què concursa.

11. Durant tot el temps que dure l'actuació, haurà d'haver-hi un responsable de la Comissió en so i il·luminació.

12. El Concurs es realitzarà dissabtes i diumenges, a determinar el dia del sorteig, durant el temps que es considere necessari per a poder-lo portar a bon terme. Posteriorment, una vegada fetes totes les actuacions i reunit el Jurat, d'acord amb les puntuacions obtingudes, es convocarà una reunió en la Junta Central Fallera on es donaran a conèixer els finalistes i, a través dels mitjans de comunicació, es faran públics.
La Final se celebrarà en la data que es farà pública en el seu moment.
De la mateixa manera, després de realitzar la Final, es donaran a conèixer el veredicte del Jurat i seguidament es farà lliurament dels premis obtinguts en la mateixa Sala.
L'organització es reserva el dret a suspendre el Concurs, si les inscripcions no superen el 10% del cens de les Comissions de la Junta Central Fallera.
En cas que no es puga celebrar en la data prevista el concurs no s'anul·larà, sinó que es posposarà, a causa de l'alta inversió econòmica que realitzen en vestuari i decorat, llevat que per força major, les autoritzades sanitàries suspengueren tots els espéctalos i no es poguera realitzar en cap a una altra data.

S'estableixen els següents premis:

Modalitat “INDIVIDUAL”:
PRIMER PREMI 550 € i estendard
SEGON PREMI 350 € i estendard
TERCER PREMI 175 € i estendard
QUART PREMI 75 € i estendard
CINQUÈ PREMI 75 € i estendard
SISÈ PREMI 75 € i estendard

Modalitat “GRUP A”:
PRIMER PREMI 950 € i estendard
SEGON PREMI 550 € i estendard
TERCER PREMI 350 € i estendard
QUART PREMI 250 € i estendard
CINQUÈ PREMI 200 € i estendard
SISÈ PREMI 200€ i estendard

Modalitat “GRUP B”:
PRIMER PREMI 200€ i estendard
SEGON PREMI 150€ i estendard
TERCER PREMI 100€ i estendard
QUART PREMI 100€ i estendard
CINQUÈ PREMI 100€ i estendard
SISÈ PREMI 100€ i estendard

Els premis estan expressats pel seu import brut, sense considerar la retenció legal corresponent.

Categoria Individual
S'atorgaran els següents premis:
-Premi al millor decorat
-Premi a la millor intèrpret femenina
-Premi al millor intèrpret masculí
-Premi al millor Vestuari
-Premi a la millor Coreografía

Categoria Grup A
S'atorgaran els següents premis:
-Premi al millor decorat
-Premi a la millor intèrpret femenina
-Premi al millor intèrpret masculí
-Premi al millor Vestuari
-Premi a la millor Coreografía

Categoria Grup B
S'atorgaran els següents premis:
-Premi al millor decorat
-Premi a la millor intèrpret femenina
-Premi al millor intèrpret masculí
-Premi al millor Vestuari
-Premi a la millor Coreografía

13. La permanència a la Sala, bé com a actuant o com a espectador, porta amb si el respecte a les decisions del Jurat, així com als components de l'organització. La inobservança d'aquest apartat, comporta la sanció d'un any d'inhabilitació a la Comissió de la Falla a què pertany la persona que transgredisca aquesta norma.

14. Així mateix, queda expressament prohibit el llançament de papers, globus, confetis, bengales, etc., o qualsevol cosa o element aliè als decorats propis de l'actuació o de la mateixa Sala.

15. Totes aquelles comissiones participants, hauran de complir amb la llei de prevenció de riscos laborals que la sala en la qual es realitze el concurs, establisca, el no compliment d'aquestes, serà motiu de desqualificació.

16. La inscripció i la participació en aquest Concurs porta implícita l'acceptació d'aquestes BASES, inclosa la cessió de les dades dels participants per a la base de junta central fallera, complint així amb la LOPD.

II Concurs de Playback juvenil

1. Podran participar en aquest Concurs totes les Comissions Falleres que el sol•liciten i estiguen degudament registrades en el cens de la Junta Central Fallera.
Per a poder participar en el Concurs s'haurà d'aportar una fiança prèvia de 100€, que serà retornada per transferència una vegada efectuada l'actuació. Les diferents Comissions participants en el Concurs hauran d'aportar, al costat del full d'inscripció, el resguard acreditatiu de l'ingrés o transferència de la fiança realitzada en el següent compte corrent, important indicar el nom de la comissió: IBAN ES47 2038 6171 7664 0000 0494.
Si per qualsevol motiu o circumstància, el dia de la seua actuació no poguera participar, quedarà eliminada del Concurs, no podent actuar un altre dia.
També perdrà el dret a recuperar la fiança depositada en realitzar la inscripció.

2. Cada Comissió podrà presentar com a màxim UNA ACTUACIÓ en Modalitat Individual i una altra en la Modalitat de Grup.

3. Hi haurà dues Categories:

  • INDIVIDUAL: Formada per un màxim de tres components.
  • GRUP: Formada per quatre o més components.

4. L'edat dels participants serà d’entre catorze a vint-i-un anys, ambdues inclossos i podran participar en la categoria juvenil o major, o en ambdues.

5. L'actuació tindrà una duració màxima de DEU MINUTS, per a totes les categorías
El temps permès per a muntar i desmuntar el decorat serà de SET a DEU minuts respectivament. Tota Comissió que excedisca del temps serà DESQUALIFICADA. Seguint les exigències sanitàries entre cada actuació es desinfectarà l'espai escènic i no s'ajuntaran dues comissions muntant i desmuntant alhora.

6. Les inscripcions s'efectuaran a través de Secretària Virtual de la JCF adjuntant fotocòpia del resguard de la fiança i DNI dels participants.
El procés d'inscripció s'iniciarà l'endemà d'haver-se publicat les bases en el BOP. Indicar-vos que vos remetrem un correu per a informar-vos de la seua publicació i del termini de finalització del procés d'inscripció, així com del dia que tindrà lloc el sorteig. També ho podreu trobar en la web de JCF. En la inscripció, haurà d'indicar-se la modalitat en què es desitja participar, fent constar el tema, nom, cognoms i número de cens de cadascun dels participants, així com el telèfon de contacte de l'encarregat del grup.

7. El Jurat dictaminarà l'acord amb els següents criteris: A) VOCALITZACIÓ, INTERPRETACIÓ i COREOGRAFIA.
B) ORIGINALITAT, ESCENOGRAFIA i VESTUARI. La puntuació de l'apartat B no podrà ser igual o superior a la puntuació obtinguda en l'apartat A. Exemple:
A) VOCALITZACIÓ, INTERPRETACIÓ i COREOGRAFIA. 10 PUNTS B) ORIGINALITAT, ESCENOGRAFIA i VESTUARI. 5 PUNTS
Les seues decisions seran inapelables.

8. Es realitzarà el sorteig entre les Comissions participants per a determinar l'ordre i el dia d'actuació, així com el lloc i el dia que iniciarà el Concurs.

9. Per als canvis de dia d'actuació entre Comissions participants una vegada realitzat el sorteig, haurà d'enviar-se per correu electrónic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Presentant-se un escrit de les dues Comissions signat i segellat.

10. Totes les Comissions participants rebran una banderola com a record de la seuaparticipació 11. La música corresponent haurà de enviar-se com a màxim 24 h. abans de l'actuació per e-mail a la sala on vaja a celebrar-se, amb còpia a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. en format MP3; en el correu haurà de constar el nom i el número de la Comissió, així com el títol de l'actuació a representar i la modalitat en què concursa.

12. Durant tot el temps que dure l'actuació, haurà d'haver-hi un responsable de la Comissió en so i illuminació.

13. El Concurs es realitzarà entre setmana a determinar el dia del sorteig, durant el temps que es considere necessari per a poder-lo portar a bon terme.
Posteriorment, una vegada fetes totes les actuacions i reunit el Jurat, d'acord amb les puntuacions obtingudes, es convocarà una reunió en la Junta Central Fallera on es donaran a conèixer els finalistes i, a través dels mitjans de comunicació, es faran públics.
La Final es celebrarà en la data que es farà pública en el seu moment. De la mateixa manera, després de realitzar la Final, es donaran a conèixer el veredicte del Jurat. El lliurament dels premis obtinguts es farà a la gala juvenil, que oportunament s’anunciará. El guanyador de cada categoria podrà representar en aquesta, l'actuació premiada.
En cas que no es puga celebrar en la data prevista el concurs no s'anul•larà, sinó que es posposarà, a causa de l'alta inversió econòmica que realitzen en vestuari i decorat, llevat que per força major, les autoritats sanitàries suspengueren tots els espéctalos i no es poguera realitzar en cap a una altra data.

S'estableixen els següents premis:

Modalitat INDIVIDUAL:
PRIMER PREMI 550€ i estendard
SEGON PREMI 350€ i estendard
TERCER PREMI 175 € i estendard
QUART PREMI 75€ i banderola
CINQUÉ PREMI 75 € i banderola
SISÉ PREMI 75 € i banderola

Modalitat “GRUP ”:
PRIMER PREMI 950€ i estendard
SEGON PREMI 550€ i estendard
TERCER PREMI 350€ i estendard
QUART PREMI 250€ i banderola
CINQUÉ PREMI 200€ i banderola
SISÉ PREMI 200€ i banderola

Els premis estan expressats pel seu import brut, sense considerar la retenció legal corresponent.

CATEGORIA INDIVIDUAL
S'atorgaran els següents premis:
Premi al millor decorat
Premi a la millor intèrpret femenina
Premi al millor intèrpret masculí
Premi al millor vestuari
Premi a la millor coreografia

CATEGORIA GRUP
S'atorgaran els següents premis:
Premi al millor decorat
Premi a la millor intèrpret femenina
Premi al millor intèrpret masculí
Premi al millor vestuari
Premi a la millor coreografia.

14. La permanència a la Sala, bé com a actuant o com a espectador, porta amb si el respecte a les decisions del Jurat, així com als components de l'organització.
La inobservança d'aquest apartat, comporta la sanció d'un any d'inhabilitació a la Comissió de la Falla a què pertany la persona que transgredisca aquesta norma.

15. Així mateix, queda expressament prohibit el llançament de papers, globus, confetis, bengales, etc., o qualsevol cosa o element aliè als decorats propis de l'actuació o de la mateixa Sala.

16. Totes aquelles comissiones participants, hauran de complir amb la llei de prevenció de riscos laborals que la sala en la qual es realitze el concurs, establisca, el no compliment d'aquestes, serà motiu de desqualificació.

17. La inscripció i la participació en aquest Concurs porta implícita l'acceptació d'aquestes BASES, inclosa la cessió de les dades dels participants per a la base de junta central fallera, complint així amb la LOPD.

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. TOTES AQUESTES BASES ESTARAN CONDICIONADES A LA NORMATIVA SANITÀRIA DEL MOMENT.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte