• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Normes de desfilada de l'Ofrena 2021

Aquestes són les normes de desfilada de l'Ofrena de flors 2021

NORMES DE DESFILADA OFRENA DE FLORS 2021

Les presents normes tenen per objecte establir les regles comunes que hauran de ser respectades per la totalitat de Comissions de Falla, així com Organismes i Entitats convidades a participar en l'Ofrena de Flors a la Verge dels Desemparats els dies 3 i 4 de setembre.

El compliment d'aquestes té com a objectiu la uniformitat en la desfilada de totes aquelles persones que participen en la mateixa en llaures a aconseguir, a causa de la complexitat en la seua planificació, un desenvolupament de l'acte el més lluït i organitzat possible.

Primera. - Només es podrà desfilar en els horaris i recorreguts oficials establits per la Junta Central Faller a i aprovats tant pel Ple de la Junta Central Fallera, com per l'Assemblea de Presidents de Falla. Haurà de respectar-se amb total puntualitat els horaris d'eixida fets públics.

Segona. - Les Comissions desfilaran en files de 4 falleres i fallers com mínim. Quan el nombre d'integrants d'una Comissió no siga múltiple de quatre, es formaran tantes files de 4 components com siga possible, les necessàries de 4 components per a completar el total de participants i, en el seu cas, una fila de 3 si fóra necessari per a completar la distribució total de components de la Falla. En qualsevol cas, aquestes files inferiors a 4 components hauran d'anar situades al final de la Comissió, no podent anar intercalades en altres llocs de la desfilada alterant la distribució general establida.

Tercera. - La distància entre les files serà aproximadament de tres metres (3), inclosos l'estendard de la Comissió, la Senyera i les canastillas de flors que siguen portades. Només s'admetrà l'excepció en la distància que guardaran les Falleres Majors de la Comissió respecte de la resta de components, que podrà ser aproximadament de cinc metres (5).

Quarta. - El President de la Comissió major anirà integrat en la primera fila de la Comissió de Falla (segons distribució que facen dels seus components), sense que puga anar en cap cas davant o distanciat dels altres components.
El president infantil podrà desfilar destacat amb una separació màxima de tres metres (3) respecte de la resta de components de la seua Comissió.

Quinta. - Queda prohibit realitzar corredors de rebuda pels components de la Comissió a les Falleres Majors a la seua arribada a la Plaça de la Verge, en la mateixa Plaça de la Verge o en les eixides establides del recorregut oficial (Pendent de confirmar), puix que suposa una paralització de la desfilada en aquest punt del recorregut que repercuteix en el desplaçament de la resta de Comissions que segueixen el mateix.

Sisena. - S'entén que el recorregut oficial és l'establit per l'organització de Junta Central Fallera i que excepte alteració per causa de força major que ho indiquen els serveis oficials (a causa de les obres que s'estan duent a terme en la Plaça de la Reina, queda pendent de confirmació el recorregut)

Setena. - La participació en l'Ofrena de Flores en qualsevol dels dos recorreguts, implicarà l'obligat compliment de les normes de desfilada des del començament del recorregut oficial fins a la seua finalització.
Els Delegats de cada sector estaran obligats a vigilar el compliment d'aquestes i ajudaran membres de JCF que organitzen el festeig.
Els Delegats seran els encarregats de l'organització dels seus Sectors al principi de la desfilada, procurant evitar retards de les comissions que el componen perquè no es produïsquen aturades entre un sector i un altre.
Un component de cada comissió deurà obligatòriament signar la fulla de control de cada comissió en els tres punts de control establits per JCF.
Les comissions participants, així com les entitats convidades, ensenyaren a l'inici de la desfilada la fulla de dades de participants i al final entregaren per a la seua locució en la plaça.

Huitena. - Tots els fallers/as que participen en l'Ofrena de Flores hauran de vestir la indumentària tradicional valenciana aprovada i contemplada en l'article 64 i 65 del vigent Reglament Faller.

Novena. - Les Comissions de Falla no podran convidar a títol particular per a participar en l'Ofrena de Flores a qualsevol altra Comissió de Falla o Col·lectiu Fester no pertanyent al cens de Junta Central Fallera, excepte la invitació de cortesia que es realitze cap a algun col·lectiu fester amb el qual s'estiga germanat i que mai superarà el número de 10/12 persones (2 files).
En el supòsit de tindre com a convidats a l'acte alguna Foguera o Gaiata, les components d'aquesta no podran desfilar destacades, així com tampoc desfilarà l'Estendard d'aquesta Associació.
L'incompliment d'aquesta disposició constituirà motiu de sanció greu.

Dècima. - Seran causes de sanció les següents conductes o fets:
a) Incomplir el nombre de components per fila o la distància de separació marcada per a les files.
b) Desfilar més persones de les que existisquen en el cens oficial que està registrat en la secretaria de la Junta Central Fallera, així com convidar a participar en l'Ofrena a altres Falles o Entitats festeres no censades en Junta Central Fallera.
c) Realitzar accions de cantar, ballar, fer palmes o actituds similars durant el recorregut oficial entre els punts de desfilada anteriorment esmentats, havent de guardar-se la deguda imatge conforme a l'acte de què es tracta.
d) Desfilar destacat el president de la Comissió o qualsevol altre dels seus components, excepte les excepcions admeses per a les Falleres Majors i president infantil.
e) No vestir la indumentària tradicional contemplada en el Reglament Faller o vestint prengues no admeses en el mateix (roba de particular, brusa i similars).
f) Fer corredors en el recorregut oficial o en l'arribada a la Plaça de la Verge, ni tampoc als carrers d'eixida de la Plaça de la Verge.
g) No complir els recorreguts marcats en el Norma sisena.
h) No complir els apartats de la Norma setena.

Onzena. - Es contemplen les següents sancions que seran tramitades per la Delegació d'Incidències de Junta Central Fallera, a tenor dels informes que emeta de la Delegació d'Activitat Festiva:
a) Les sancions oscil·laran entre la prevenció per escrit per a les infraccions lleus, fins a la prohibició de desfilar en l'exercici faller següent per a les infraccions més greus.
b) Per a determinar la gravetat de les infraccions es tindrà en compte la repercussió de la infracció en el desenvolupament de la desfilada de l'Ofrena, la reiteració i reincidència de les accions sancionables, així com les actituds de menyspreu o incompliment de les normes anteriorment descrites.
c) En qualsevol cas, es procedirà a comunicar a les Comissions que hagen infringit qualsevol de les presents normes l'inici del procediment sancionador, perquè puguen al·legar referent al que es constate en els informes de control realitzats per la Delegació d'Activitats Festives.

Dotzena. - Aquestes normes d'ofrena hauran de ser d'obligat compliment, igual que les comissions falleres, per a tots els ens que desfilen en l'ofrena (diga's cases regionals, juntes locals falleres, associacions i diverses entitats) convidats per Junta Central Fallera. Les entitats i associacions convidades podran participar amb la seua indumentària tradicional.
Aquestes normes s'informaran i es faran arribar a les entitats convidades, per la qual cosa se sancionarà l'incompliment igual que a qualsevol comissió fallera.

Tretzena. - L'organització de l'ofrena garantirà la participació de totes les persones segons les normes anteriors atenent criteris d'igualtat i accessibilitat, per a continuar fomentant la diversitat i inclusió en la nostra festa. S'haurà d'informar per part de les comissions falleres o entitats participants en l'ofrena a l'àrea d'organització festiva de Junta Central Fallera si existeix algun cas concret de diversitat i inclusió dels seus participants, exclusivament per a efectes de l'organització de la desfilada i mantenint sempre la confidencialitat de mateixos.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte