• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

Bases XI Premis ONCE Solidaritat Fallera

La Gala de la Solidaritat serà el 3 de maig en el Palau de les Arts

Es convoquen els Premis ONCE Solidaritat Fallera per a reconéixer la labor de les comissions falleres que dediquen part del seu temps i esforç a construir una societat més solidària i accessible per a tots. S'incentivaran les solucions aconseguides pels integrants de les comissions que hagen realitzat accions socials, humanitàries o d'accessibilitat per a persones amb discapacitat.

Junta Central Fallera i l'ONCE volen agrair amb aquests Premis la labor altruista de les comissions falleres i la seua implicació solidària, així com reconéixer la visibilització de determinades realitats que es donen en la nostra societat. 

Per a participar s'ha d'emplenar el següent formulari

B A S E S

1. OBJECTE

Amb estos premis, es pretén fomentar i impulsar l'interés de les comissions falleres a aportar solucions solidàries, socials i d'eliminació de barreres de tot tipus que dificulten la vida normalitzada de persones amb discapacitat.

2. ÀREES DE TREBALL

Els projectes presentats hauran d'emmarcar-se en el desenvolupament de solucions que aporten algun benefici a determinats col·lectius o que ajuden a la sensibilització de la societat en àrees com la inclusió social, projecteshumanitaris, lluita contra la pobresa, ajuda a la infància, vida normalitzada de persones amb capacitats diferents i qualsevol altre projecte solidari.

3. PARTICIPANTS

Podrà participar qualsevol comissió fallera, representada pel seu President o la seua Presidenta, que haja desenvolupat una acció que tinguera cabuda en les àrees de treball a què es referix la Base Segona i presente la documentació requerida per la Junta Central Fallera, Àrea de Solidaritat, dins del termini i en la forma escaients, conformement a l'objecte, els requisits i les formalitats establits en estes Bases. L'acció solidària haurà d'estar compresa entre el 20 de març de 2018 i el 20 de març de 2019.

4. PRESENTACIÓ DE TREBALLS

4.1. Termini

El termini de recepció dels treballs s'iniciarà el 9 d'abril de 2019 i finalitzarà el 23 d'abril de 2019 a les 24:00h.

4.2. Lloc

Els treballs es lliuraran en la Secretaria de la Junta Central Fallera.

4.3. Documentació.

Per a ser admesos vàlidament a esta convocatòria, els treballs hauran de ser acompanyats de la següent documentació:

-Formulari que s'adjunta a estes bases, degudament emplenat i signat pel President de la comissió fallera que presenta el projecte.

-Memòria explicativa de l'acció que concorre als Premis, amb especial referència als beneficis que es deriven, per a les persones, de la seua aplicació pràctica. S'acompanyarà la documentació pertinent (fotografies, informes, característiques tècniques, etc.) que permeta al Jurat fer una valoració adequada del treball. El Jurat es reserva el dret a recaptar dels participants la presentació de la informació complementària que estime oportuna.

-2 Fotografies il·lustratives del projecte desenvolupat en format JPG al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. on s'indique, en l'assumpte, la següent informació: Assumpte: XI Gala Solidaritat Falla (nom de la comissió).

- Imatge en formatJPG amb resolució de 1000 píxels d'alt de l'escut de la Falla 

- Imatge en formatJPG amb resolució de 1000 píxels d'alt de la imatge corporativa de l'entitat amb la qual s'ha desenvolupat el projecte que es presenta al concurs. 

Nota: L'enviament de tals fotografies al correu de l'Àrea de Solidaritat Fallera de la Junta Central Fallera suposa l'autorització implícita de l'ús de les mateixes per part de la JCF.

-Fitxa tècnica de projectes adjunta a estes bases, i que, una vegada degudament emplenada, haurà de ser remesa al correu de l'Àrea de Solidaritat Fallera de la Junta Central Fallera: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

-Certificat de l'entitat amb la qual es col·labora, en el qual s'acredita que els resultats que diu haver aconseguit la comissió són certs. Tota la documentació haurà de remetre's a la Junta Central Fallera, indicant clarament, en el sobre, la llegenda “XI Premis ONCE Solidaritat Fallera”, o al correu indicat si s’escau.

5. PREMIS

En esta undècima edició s'atorgaran sis premis:

5 Premis als projectes més destacats, però no podran ser, en cap cas, premiats en esta categoria els projectes d'aquelles comissions que opten per primera vegada a estos premis. El premi consistirà en 250 euros i estendard.

1 Premi al Millor Projecte de primera participació. El Jurat escollirà per aatorgar este premi entre els projectes de les comissions que s'hagen presentat en esta edició per primera vegada als presents premis. Podran incloure's en esta categoria els projectes d'aquelles comissions que no s'hagen presentat en els últims 5 anys als presents premis. El premi consistirà en 250 euros i estendard. A més, les comissions que participen per primera vegada rebran una placa acreditativa com a Falla Solidària que atorgarà l'ONCE. A les comissions que ja disposen d'esta placa per haver participat anteriorment en estos Premis se'ls farà lliurament d'un quadre commemoratiu.

6. JURAT

Els informes seran avaluats per un Jurat integrat pels següents membres:

President: El Delegat Territorial ONCE Comunitat Valenciana.

Vocals:
- 2 persones designades per l'ONCE, les quals considere que, per la seua trajectòria professional i/o personal poden valorar degudament els projectes presentats.

- 2 persones designades per l'Àrea de Solidaritat de la Junta Central Fallera, les quals considere que, per la seua trajectòria professional i/o personal, poden valorar degudament els projectes presentats.

Secretari: Responsable de l'Àrea de Solidaritat de la Junta Central Fallera, que actuarà amb veu i sense vot.

El Jurat quedarà constituït vàlidament quan assistisquen la mitat més un dels seus components amb veu i vot i estiga el President o membre en qui delegue.

Els acords seran adoptats per majoria simple dels assistents, i dirimirà, en cas d'empat, el vot del President.

7. VEREDICTE

Els Premis es fallaran una vegada tancat el termini de presentació i els guanyadors seran anunciats públicament.

El lliurament dels Premis es durà a terme en el transcurs de la XVI Gala de la Solidaritat, organitzada per la Junta Central Fallera, divendres 3 de maig de 2019 a l'Aula Magna del Palau dels Arts del Reina Sofia de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

L'àrea de Solidaritat de JCF es reserva el dret d'interpretar, en cas de conflicte, qualsevol qüestió relacionada amb la convocatòria dels Premis o amb les presents Bases.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte