• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

Ara sí que és un Museu Faller

Vista la documentació presentada per l’Ajuntament de València sol·licitant el reconeixement del Museu Faller com a museu de la Comunitat Valenciana.

 

Tenint en compte que l’esmentat museu reunix tots els requisits establits en la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, i en l’Ordre de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per les quals es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat Valenciana.

Vist l’informe favorable del Servei de Museus i Patrimoni Moble i a proposta de la directora general de Cultura i Patrimoni de data 9 de maig de 2016, resolc:

Primer

Reconèixer el Museu Faller com a museu de la Comunitat Valenciana, als efectes establits en la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià i en l’Ordre de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

Segon

Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Tercer

Segons el que disposa l’article 13 de l’ordre esmentada, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport podrà anul·lar el present reconeixement del museu si es deixen de complir alguns dels requisits exigits en l’ordre.

Quart

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició o plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant del conse· ller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de publicar-se.

b) El recurs contenciós administratiu, haurà de plantejar-se davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de publicar-se.

En cas que el recurrent siga una administració pública, s’actuarà d’acord amb l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte