Skip to main content

Reglament de Funcionament i Règim Intern de la Junta Central Fallera de València

Data d’aprovació definitiva: 25.04.03
Publicació B.O.P.: 29.05.03

Modificada per acord de: 25.07.2008
Publicació B.O.P.: 08.11.2008

Capítol I. Disposicions generals

Art. 1. Naturalesa i denominació de l’organisme autònom local Junta Central Fallera de València.

1.1. L’organisme autònom local Junta Central Fallera de València, abreviadament i per les seues sigles JCFV/OAMV, és una entitat de dret públic de naturalesa institucional, que depén del municipi de València. Té caràcter administratiu a efectes del seu règim pressupostari i comptable.Es crea per temps indefinit, sense perjuí de la seua dissolució i liquidació de conformitat amb el procediment previst en el present reglament de Règim Intern.

1.2. A este efecte, podran establir-se per la pròpia JCF, els logotips, marques i denominacions que s’estimen oportunes per a la seua millora i més àmplia difusió i identificació.

Art. 2. Règim jurídic normatiu aplicable

2.1. L’activitat de la Junta Central Fallera, queda subjecta:

a) Quant a la seua personalitat juridicopública i relacions interadministratives, queda sotmesa a la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener; així com per la Llei
7/1985, 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i la resta de normativa aplicable.

b) La resta de la seua activitat es regix per les particularitats arreplegades en el reglament faller, així com pel present Reglament de Règim Intern, normes i instruccions de JCF i per les normes de dret privat: civil, mercantil o laboral.

2.2. Com a persona juridicopública institucional, l’organisme autònom local Junta Central Fallera de València, ostenta les prerrogatives, potestats i beneficis previstos en la normativa aplicable.

Art.3. Seu de la Junta Central Fallera de València

3.1. La seu ordinària de la Junta Central Fallera de València, radica en l’edifici situat a l’av. de la Plata, núm. 117, de la ciutat de València.

3.2. No obstant això, seran vàlids els acords, resolucions i la resta d’actes jurídics emanats de la dita entitat, si s’adopten en la casa consistorial o en qualsevol de les dependències municipals.

Art.4. Components de la Junta Central Fallera

4.1. Components de la Junta Central Fallera

La Junta Central Fallera estarà formada pels membres següents:

a) L’alcalde de l’Excel•lentíssim Ajuntament de València, com a president nat de l’organisme.

b) El regidor de l’Excel•lentíssim Ajuntament de València que designe l’alcalde, com a president executiu de l’organisme.
c) El Consell Rector.
d) Vocals electes, designats pels sectors fallers.
e) Vocals de lliure designació pel president de la Junta Central Fallera. f) El coordinador general.

4.2. Quant al número i duració del càrrec dels vocals, tant electes com designats, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 46.1 del vigent reglament faller.

Capítol II. Fins de la Junta Central Fallera de València

Art.5. Disposició general

5.1. La Junta Central Fallera, com a organisme autònom local, és aquell col•lectiu que per delegació i en règim de descentralització de l’Excm. Ajuntament de València, exercix la funció rectora i de coordinació entre les comissions falleres, respecte de les activitats relacionades amb la festa de les Falles de la ciutat de València.

5.2. Per al compliment de tals fins, té la Junta Central Fallera capacitat jurídica i d’obrar, a través dels òrgans previstos en el present reglament.

Amb este fi i, en compliment del que preveu el vigent reglament faller, per part de l’Excm. Ajuntament de València, es dotarà a la Junta Central Fallera dels recursos necessaris per al compliment dels dits fins.

Art.6. Enumeració dels seus fins

6.1. Correspon a la Junta Central Fallera proposar, organitzar i vetlar pel correcte desenvolupament dels festejos i activitats que comprometen al conjunt de les comissions falleres, així com la cooperació amb les institucions i la resta d’organismes públics o privats amb vista al major èxit, difusió i prestigi de les Falles de la ciutat de València.

6.2. En execució d’allò que s’ha previst amb caràcter general en l’article anterior i en l’apartat 5.1, particular i prioritàriament, correspon a la Junta Central Fallera:

a) Complir i garantir el compliment del reglament faller, del present reglament de Règim

Intern i de les altres instruccions emanades de la Junta Central Fallera.

b) Proposar, programar, organitzar, coordinar i vetlar pel desenvolupament de les activitats pròpies de la festa de les Falles dins del marc de les disponibilitats econòmiques de l’organisme, així com estretir els llaços de cordialitat i harmonia entre les diferents comissions falleres de la ciutat de València.

c) Estudiar i resoldre, si és el cas, qualsevol qüestió d’índole general, que pogueren interessar a les comissions falleres, actuant d’ofici, si procedira, a fi d’evitar qualsevol infracció o conducta negligent que poguera cometre’s per una comissió de falla.

d) Sancionar, en cas d’infracció per part de les comissions de falla, així com de qualsevol dels membres de la Junta Central Fallera de qualsevol conducta contrària al reglament faller i al present reglament de Règim Intern i la resta de normes emanades de JCF.

e) Promoure i fomentar el desenvolupament de les tradicions i cultures valencianes i, per tant, custodiar, conservar i organitzar els arxius històrics, documentals i artístics de la Junta Central Fallera i de les diferents comissions de falla.

f) Intervindre, inspeccionar així com fiscalitzar i tutelar la comptabilitat de les comissions de falla, en els casos en què fóra necessari, en compliment del que disposa el vigent reglament faller.

g) Expedir els carnets fallers d’identificació personal a aquells fallers/res, empadronats i que així ho sol•liciten.

h) Fomentar i promoure en tots els àmbits de la seua actuació l’ús de la llengua valenciana, i amb caràcter específic, en els documents escrits, que s’atén a allò que s’ha indicat en l’article 1.5 del vigent reglament faller.

i) Crear, reafirmar i mantindre el prestigi de la imatge del nom Junta Central Fallera.

j) Instar les autoritats i organismes competents la tramitació d’ajudes i concerts econòmics per al finançament d’activitats i programes relacionats amb la festa de les Falles, així com acordar la forma de gestionar qualsevol subvenció econòmica que es reba.

k) Així mateix, la Junta Central Fallera, podrà proposar l’organització i desenvolupament de quantes funcions, servicis o gestions siguen d’interés general per a la festa de les Falles de la ciutat de València.

l) Subscriure els convenis de col•laboració amb les Juntes Locals, degudament constituïdes i amb les comissions de falla de localitats que no estiguen conformades com a tals, a fi de fomentar les relacions d’interés mutu i a efectes d’assessorament, jurats o qualsevol activitat pròpia de la festa fallera d’interés comú.

m)Qualssevol altres fins que li conferisca el reglament faller, així com el present Reglament de Règim Intern.

Capítol III. Del funcionament de la JCF: els òrgans rectors

Secció Primera. Òrgans rectors. Disposicions generals

Art.7. Disposició general

7.1. La Junta Central Fallera exercirà les seues funcions a través dels òrgans de govern i l’administració; de direcció i coordinació que es regulen en el present reglament de Règim Intern, a què subjectaran la seua activitat, com a garant del seu lliure funcionament.

No obstant, actuaran amb independència en l’exercici de les seues funcions, sota la tutela i direcció de l’Excm. Ajuntament de València.

7.2.Sense perjuí del que preveuen els apartats anteriors, la Junta Central podrà acordar la creació de comissions especialitzades, de treball i altres càrrecs de caràcter auxiliar, que exerciran funcions de suport, d’impuls i de treball en l’àmbit de les seues competències.

7.3. Els components de la JCF usaran com a distintiu propi en la celebració dels actes oficials, l’escut o insígnia de la Junta Central Fallera i utilitzaran la indumentària prevista en els articles 64 i següents del vigent reglament faller, segons les circumstàncies del servici.

Art.8. Dels diferents òrgans de la Junta Central Fallera

8.1. La gestió de la Junta Central Fallera estarà a càrrec i serà exercida pel seu president i els càrrecs directius reglamentàriament previstos.

La seua composició i l’exercici de les seues funcions seran les que s’establisquen en el present reglament de Règim Intern.

8.2. Dels diferents òrgans de la Junta Central Fallera

Així mateix la Junta Central Fallera comptarà amb els següents òrgans de direcció i coordinació: el Consell Rector, l’Assemblea General, sectors fallers, el Ple i les delegacions. Només als efectes de la seua regulació, en el present Reglament de Règim Intern, es determinarà la composició i l’exercici de les funcions del Consell Rector, del Ple i de les delegacions.

8.3. La Junta Central Fallera disposarà d’una Comissió de Recursos, així com d’un Servici de Consulta i Assessorament Jurídic.

Article 9. De la resta de càrrecs

Així mateix es preveu l’existència del càrrec d’interventor econòmic, del secretari administratiu, del coordinador general, així com del personal administratiu i laboral, el nomenament del qual, funcions i cessament es regirà per la normativa aplicable.

Secció segona. Del president i els càrrecs directius de la JCF

Art.10. Designació i nomenament del president: duració del mandat i cessament. Càrrecs directius

10.1. La Presidència de la Junta Central Fallera, així com dels seus òrgans i de l’Assemblea General de Presidents de València, l’ostentarà l’Alcaldia de la ciutat de València, qui podrà delegar l’exercici efectiu de les seues competències i atribucions en el regidor de la corporació municipal, que a este efecte, designe.

10.2. Càrrecs directius de la Junta Central Fallera

Són càrrecs directius de la Junta Central Fallera els següents:

a) President nat.
b) President executiu.
c) Coordinador general. d) Cinc vicepresidents. e) Secretari general.
f) Delegats i secretaris de cada una de les delegacions existents.

La designació dels càrrecs directius s’ajustarà a les normes determinades en el present Reglament de Règim Intern, sempre que no s’opose a allò que disposa la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local.

Art.11. Atribucions i règim de competències

Corresponen al president de la JCF les atribucions següents:

1r. Ostentar, en totes les qüestions en què així es requerisca, la representació de la Junta Central Fallera, exercitar qualsevol classe d’accions legals en defensa dels interessos de tal organisme, i donar compte als òrgans competents.

2n. Convocar, presidir, suspendre i alçar les sessions dels òrgans col•legiats de la JCF, així com moderar els debats i dirigir les deliberacions; disposar de vot de qualitat en cas d’empat.

3r. Dirigir, inspeccionar, supervisar i impulsar tots els servicis i activitats pròpies i la resta de festejos de la Junta, a través de les delegacions.

4t. Disposar l’ordenació dels pagaments i despeses dins dels límits quantitatius i condicions que a este efecte s’establisquen per la normativa aplicable, així com en les Bases d’Execució del Pressupost Municipal.

5é. Atribucions del president

Exercir la direcció de tot el personal i directament la del secretari administratiu, la de l’interventor delegat i la de la resta de personal administratiu, subjectes a la normativa aplicable.

6é. Concertar operacions de tresoreria en els termes i davall els límits previstos en la normativa aplicable i en les bases d’execució del pressupost general municipal.

7é. La firma de quants actes i documents impliquen drets i obligacions per a l’organisme, en execució dels acords adoptats pels òrgans col•legiats i acordar l’obertura en entitats financeres de qualsevol classe de comptes corrents i d’estalvi, així com procedir a la seua cancel•lació.

8é. Elevar en unió dels càrrecs directius propostes d’acord amb els òrgans col•legiats en matèries de la seua competència.

9é. Adoptar mesures necessàries que es requerisquen en cas d’urgència, i donar compte amb posterioritat als òrgans col•legiats corresponents.

10é. Proposar a l’Alcaldia l’aprovació de la liquidació anual del pressupost de l’organisme, una vegada informada per la intervenció d’este.

11é. Anomenar, així com remoure els càrrecs directius de l’organisme, encomanant al secretari general donar a conéixer l’organigrama de JCF.

12é. Aquelles altres que específicament preveja la legislació aplicable i que no s’atribuïsquen amb caràcter exprés a altres òrgans de l’organisme.

Secció tercera. Dels vicepresidents de la JCF.

Art.12. Designació i nomenament. Duració en el càrrec. Cessament

12.1. Correspon al president de la Junta Central Fallera la designació, prèvia acreditació del compliment dels requisits establits en l’article 43, apartats 3 i 4 del Reglament Faller, del càrrec de vicepresident de la pròpia Junta Central Fallera, i donar compte de la seua designació als òrgans col•legiats de la dita entitat.

12.2. La duració del càrrec dels vicepresidents estarà supeditada al mandat del president de la Junta Central Fallera.

Art.13. Atribucions i competències

13.1. Correspon als vicepresidents substituir, pel seu propi orde, al president en cas d’absència o malaltia.

13.2. Així mateix, els vicepresidents exerciran les funcions que expressament li siguen atribuïdes pel president de Junta Central Fallera i, en concret:

1r. Exercir la supervisió de les funcions encomanades a les delegacions que estiguen davall la seua direcció i tutela.

2n. Proposar al president la designació, així com el cessament dels vocals i la resta de membres de les seues respectives delegacions, que inclouen als delegats o titulars d’estes.

3r. Proposar al president la creació de comissions de treball i altres càrrecs auxiliars, principalment de suport, per al millor compliment dels fins previnguts en el present reglament.

4t. Elevar propostes, verbals o escrites, al president, o si és el cas als altres càrrecs directius, per al seu estudi, a fi d’impulsar el millor desenvolupament de les delegacions que estiguen sota la seua responsabilitat.

5é. Retre comptes de la gestió, en l’àmbit de les seues competències, al president de la

Junta Central Fallera i al ple, si és el cas.

6é. Exercir, per delegació del president de la Junta Central Fallera, les funcions de representació que els corresponga en el desenvolupament de les activitats falleres.

7é. La resta que es deduïsquen de l’aplicació del present reglament. Secció quarta. Del secretari general de la JCF.
Art.14. Designació i nomenament. Duració en el càrrec i cessament

14.1. El secretari general de la Junta Central Fallera serà designat, prèvia acreditació del compliment dels requisits exigits en el reglament faller, pel president de JCF, que donarà compte d’açò al ple, així com a l’Assemblea de Presidents en la primera sessió que celebren.

14.2. La duració del càrrec de secretari general de la JCF estarà supeditada al mandat del president de la JCF de València.

Art.15. Règim de competències

15.1. El secretari general de la JCF exercirà les atribucions que expressament li impute el president de JCF.

15.2. En particular, són funcions del secretari general de la JCF les següents:

1er. Alçar acta del ple de la JCF i de l’Assemblea General de Presidents, d’acord amb l’art.57.3 del Reglament Faller, així com custodiar els respectius llibres d’actes, que pot delegar la dita funció en el secretari d’actes que a este efecte designe.

2n. Preparar els assumptes que hagen de ser inclosos en l’orde del dia del ple i de l’Assemblea General; hauran de custodiar la documentació i els expedients que la integren, i fer la notificació amb la deguda antelació a tots els components del ple i de l’assemblea.

3r. La coordinació de totes les delegacions de la JCF en relació als vocals; i, en particular, segons l’art.47-e del Reglament Faller, promoure la destitució d’estos, a proposta del vicepresident de l’àrea, quan hi haja causa greu o manifest incompliment de les seues obligacions, que incoen el preceptiu expedient sancionador.

4rt. Portar la custòdia i registre dels presidents de les distintes comissions de falla, així com dels presidents de les agrupacions, vocals electes o designats i adjunts.

5é. Acompanyar el president de la JCF, en els actes oficials i visites a les autoritats, a efectes protocol•laris.

6é. Rebre propostes dels càrrecs directius almenys 15 dies abans de la celebració dels plens, per a proposar la seua inclusió en l’orde del dia o tractar qualsevol altre assumpte que s’haja de traslladar al ple.

Secció quinta. Del secretari-delegat administratiu de la JCF.

Art.16. Designació i nomenament. Cessament. Règim de competències

16.1. Del secretari administratiu de la Junta Central Fallera

La secretaria administrativa de la Junta Central Fallera correspondrà al secretari general de l’Administració municipal, sense perjuí que puga delegar-se a favor d’altres funcionaris municipals.

16.2. Del secretari administratiu de la Junta Central Fallera

Exerciran les funcions reservades, atribuïdes als secretaris de l’Ajuntament de València, sense perjuí de què corresponguen als lletrats de l’Assessoria Jurídica Municipal.

16.3. Les seues competències seran les que, si és el cas, es determinen en els arts.1 i 2 del dit reial decret, i assistir en veu, però sense vot a les reunions del ple.

16.4. A este efecte, li correspon supervisar en l’orde administratiu i de legalitat quants actes i documents oficials es redacten o tramiten en la JCF. Les altres actuacions de naturalesa o índole estrictament fallera seran de competència del secretari general de la JCF.

Secció sisena. Del ple de la Junta Central Fallera.

Art. 17. Naturalesa i composició

17.1. Del Ple de la Junta Central Fallera. Naturalesa

El Ple, en la seua naturalesa d’òrgan deliberant amb caràcter decisori, es constituïx com la instància de màxima decisió en el si de la Junta Central Fallera en aquelles funcions de naturalesa fallera que siguen de la seua competència.

17.2. Estarà integrat pels següents components, i que tindran tots ells reconegut veu i vot per a intervindre en les seues sessions:

a) Els càrrecs directius de la Junta Central Fallera. b) Els vocals de la Junta Central Fallera.
c) Els presidents o càrrecs designats per cada una de les agrupacions de falles, que hauran de comunicar la seua designació a la JCF.

Art. 18. Competència i funcions

El ple exercirà les funcions següents:

Fallera.

a) Adoptar els acords en aquells assumptes de competència interna de la Junta Central

b) Concretar les bases i normes organitzatives dels actes festius propis, elevant dites proposades a l’Assemblea General per a la seua aprovació definitiva.

c) Elaborar les bases, de qualssevol altres activitats i actes festius previstos en el Reglament Faller, i convocar per a això, reunions monogràfiques, per al seu debat entre les diferents comissions falleres participants, així com proposar a l’Assemblea General de Presidents la supressió o modificació d’estes reunions.

d) Proposar al ple de la corporació municipal, l’aprovació i modificació, si és el cas, del

Reglament de Règim Intern de la Junta Central Fallera, així com vetlar pel seu estricte compliment.

e) Debatre i aprovar les propostes que requerisquen ser sotmeses a l’aprovació ulterior per l’Assemblea General.

f) Conéixer dels convenis de col•laboració subscrits per la Junta Central Fallera amb les juntes locals degudament constituïdes que, a fi de fomentar les relacions d’interés mutu, es firmen als efectes d’assessorament, jurats o qualsevol altra activitat pròpia de la festa fallera d’interés comú.

g) Conéixer i aprovar els convenis de col•laboració subscrits per la Junta Central Fallera amb les altres entitats públiques i privades, i que redunden en benefici de qualsevol activitat pròpia de la festa fallera i siga d’interés comú.

h) Conéixer la gestió del pressupost de l’exercici faller

i) Aprovar la sanció, que si és el cas corresponga, prèvia instrucció de l’oportú expedient.

j) Elevar a la presidència de la JCF la proposta de nomenament de la Fallera Major i Fallera

Major Infantil de València, segons la fallada emesa pel jurat triat a este efecte.

k) No divulgar les matèries objecte del ple abans de la seua celebració.

l) Les altres funcions pròpies del ple, que expressament no s’atribuïsquen a altres òrgans.

Article 18bis. Consell Rector

1. Naturalesa del Consell Rector

El Consell Rector és el màxim òrgan de govern i de direcció de l’activitat administrativa de la Junta
Central Fallera a la qual li correspon vetlar per la consecució dels objectius assignats al mateix.

2. Composició del Consell Rector

1. La presidència del Consell Rector l’ostentarà l’Alcaldia de la ciutat de València, qui podrà delegar l’exercici efectiu de les seues competències i atribucions en el president executiu de la Junta Central Fallera.
2. Els membres del Consell Rector seran anomenats i, si és el cas, cessats per acord de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València, conforme als criteris següents:

a) Cada grup polític municipal proposarà a la Junta de Govern Local, en proporció a la seua representativitat, el nombre de vocals que li corresponguen en el Consell Rector. El nombre de membres, en representació dels grups polítics, serà el mateix que s’establisca per a les comissions informatives.
b) Els vocals restants seran proposats pel director i coordinador de l’àrea de govern.

En tot cas, el nombre total i la composició dels membres del Consell Rector s’adequarà a allò que es dispose respecte de les comissions del Ple de l’Ajuntament, que quedaran fixades en cada mandat corporatiu.

3. Els vocals del Consell Rector seran proposats entre persones que reunisquen alguna de les condicions següents:

a) Que siguen regidors de l’Ajuntament de València, membres de la Junta de Govern Local que no ostenten la condició de regidor o titulars d’òrgans directius.
b) Que es tracte de persones de reconeguda competència en les matèries atribuïdes a l’organisme autònom.
c) Que es tracte de representants de les organitzacions socials, empresarials i sindicals, l’àmbit d’actuació de les quals estiga relacionat amb l’activitat exercida per l’organisme autònom.

4. El secretari del Consell Rector serà el secretari general de l’Administració municipal, que podrà delegar esta funció en qualsevol dels secretaris que integren la secretaria municipal, en els termes previstos en l’article 63 del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l’Ajuntament de València.

5. Podran assistir a les sessions del Consell, prèvia indicació expressa del seu president, les persones que ocupen els llocs següents:

– Interventor de l’organisme o el seu delegat.
– Coordinador general.

L’assistència a les sessions del personal assenyalat en este apartat, ho serà a efectes d’informació, assessorament i funcions semblants en l’àmbit de les seues respectives comeses professionals, sense que ostenten dret a vot.

6. Funcions del Consell Rector

– Control i fiscalització de l’activitat administrativa de la Junta Central Fallera.
– Aprovar l’avantprojecte del pressupost i elevar-ho a l’aprovació de l’òrgan municipal competent.
– Aprovar el projecte de comptes anuals i sotmetre-les a l’aprovació de l’òrgan municipal competent.
– Aprovació del projecte de l’’Ordenança de Preus Públics i sotmetre-la a l’aprovació de
l’òrgan municipal competent.
– Aprovar, previ els informes oportuns, el projecte de la plantilla de personal i les seues modificacions, així com la relació de llocs de treball i elevar-los a l’aprovació definitiva de l’òrgan municipal competent.
– Aprovar l’organització o estructura administrativa de la Junta Central Fallera amb un informe previ de la secretaria administrativa.
– Ratificar l’acomiadament del personal laboral de la Junta Central Fallera.

7. Funcionament del Consell Rector

El règim de funcionament del Consell Rector serà aquell que es determina en el present Estatut i l’establit en el capítol II, del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària semestral i, en sessió extraordinària, quan ho acorde el president o quan ho sol•licite la quarta part, almenys, del número legal de membres del consell.

8. Convocatòria de les sessions

La convocatòria de les sessions s’efectuarà amb una antelació mínima de quaranta-huit hores, a la qual s’acompanyarà l’orde del dia de la mateixa i la documentació complementària que resulte procedent.

Eventualment, quan raons d’urgència no permeteren complir els terminis mínims de convocatòria, serà vàlida la reunió del Consell Rector si per majoria absoluta dels seus membres s’accepta el caràcter urgent de la sessió, abans d’iniciar la mateixa.

9. Constitució del Consell Rector i adopció d’acords

1. Es considerarà vàlidament constituït el Consell Rector quan a la primera convocatòria assistisca el president, el secretari, o aquells que legalment els substituïsquen, i la mitat almenys dels membres restants. La segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després de l’assenyalada per a la primera, podrà celebrar-se la sessió, siga quin siga el nombre d’assistents, sempre que estiguen almenys el president, el secretari i dos vocals.
2. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l’orde del dia, llevat que siga declarada la seua urgència.
3. Els acords del Consell Rector s’adoptaran, com a regla general, per majoria simple dels membres presents. En el supòsit de votacions amb resultat d’empat, s’efectuarà una nova votació, i si persistira l’empat, decidirà el vot de qualitat el president.

Art. 18 (tercer). Del coordinador general de l’organisme

1. Coordinador general de l’organisme autònom

El coordinador general exercirà, davall l’autoritat del president, les funcions superiors de gerència de l’organisme autònom, en els termes que establisquen els estatuts del mateix.

2. Funcions del coordinador general de l’organisme

Al coordinador general li correspon, de conformitat amb els reglaments i directrius del Consell Rector i amb subjecció al president, les atribucions següents:

– Dirigir, inspeccionar i impulsar els servicis i activitats de l’organisme.
– Executar i fer complir els actes del Consell Rector i del president.
– Preparar l’avantprojecte de pressupost per a la seua elevació al Consell Rector.
– Elevar l’ordenació de pagaments i rendir els seus comptes amb subjecció a allò que determinen les bases d’execució del pressupost.
– Direcció i gestió del personal de l’entitat, i exercici de les facultats disciplinàries, sense perjuí de les competències atribuïdes al president i al Consell Rector.
– Elaborar i proposar al Consell Rector l’aprovació del projecte de la plantilla del personal de l’organisme i l’aprovació de la relació de llocs de treball.
– Exercir les altres funcions que expressament li siguen assignades pel Consell Rector o
pel president, bé per mitjà de delegació o bé per comanda de gestió.

Secció Sèptima. Dels òrgans de treball. Art.19. Naturalesa, composició i funcions
19.1. Els òrgans de treball de la Junta Central Fallera es determinen a través de les delegacions, es configura el seu número, denominació i funcions a l’inici de cada exercici faller, en funció de les necessitats previstes i prèvia notificació i aprovació de l’Assemblea General.

19.2. Cada delegació estarà composta per:

a) Delegat, que serà anomenat pel president a proposta del vicepresident de l’àrea, entre els vocals, triats pels sectors o de lliure designació. La duració del seu càrrec estarà supeditada a la del vicepresident, que poden ser destituïts per este o cessar per voluntat pròpia.

b) Secretari, que serà anomenat pel president a proposta del vicepresident de l’àrea i delegat, entre els vocals, triats pels sectors o de lliure designació. La duració del seu càrrec estarà supeditada a la del delegat, a qui substituirà en la seua absència.

c) Vocals, electes o designats, anomenats pel president a proposta del vicepresident de l’àrea i delegat.

d) Adjunts, en número necessari per a cobrir la seua activitat.

19.3. Exerciran les funcions que els siguen encomanades, sota la direcció del delegat corresponent i amb la supervisió del vicepresident de l’àrea.

Art.20. Dels vocals i la seua naturalesa

20.1. Seran vocals de la Junta Central Fallera aquelles persones que, triades pels sectors fallers o designats pel president de la Junta Central Fallera, assumixen com a labor principal la de col•laborar en les tasques pròpies que li siguen assignades en la delegació a la qual obligatòriament hauran de ser adscrits.

20.2. La condició de vocal comportarà el dret a ser membre del ple, i podent actuar-hi amb veu i vot, així com exercir els drets previstos en la present normativa.

20.3. El desenvolupament de la seua activitat quedarà subjecte al compliment del que disposa el Reglament Faller, així com en el present Reglament de Règim Intern i la resta de normes i instruccions emanades de la Junta Central Fallera.

Art.21. Requisits, número i elecció i pèrdua de la condició. Funcions

21.1. Els requisits necessaris per a optar a la condició de vocal de la Junta Central Fallera, així com la determinació del núm. de vocals, s’ajustarà al que preveuen els arts.45 i 46 del Reglament Faller.

En el supòsit de no cobrir-se el nombre de vocals pels sectors fallers, el president podrà completar les vacants produïdes per igual nombre amb vocals de lliure designació. El seu nomenament tindrà la duració d’un exercici faller.

21.2. La Junta Central Fallera establirà anualment la convocatòria i procediment per a l’elecció dels vocals en el si dels sectors fallers.

Es perdrà la condició de vocal electe, per qualsevol de les causes previstes en l’apartat segon de l’article 47 del Reglament Faller.

21.3. Les funcions dels vocals, seran les que, si és el cas, corresponguen a la delegació a la qual figuren adscrits, sota la direcció del delegat respectiu i la supervisió directa del vicepresident corresponent.

Art.22. Dels adjunts

22.1. Els adjunts són els que exerciran labors de suport i col•laboració, incardinats en les diferents delegacions, sense poder ocupar els càrrecs de delegat ni de secretari de la delegació. Assistiran a les reunions del ple amb veu però sense dret a vot.

22.2. Seran anomenats pel president a proposta dels vicepresidents, prèvia petició dels delegats, davant de les necessitats de les delegacions. La duració del càrrec serà d’un exercici. Podran ser destituïts pel president a proposta del delegat corresponent, previ coneixement del vicepresident de l’àrea.

Secció octava. Del servici de consulta i assessorament. Art.23. Constitució
La Junta Central Fallera, a través de l’Assessoria Jurídica, adscrita a la Delegació d’Incidències, la composició de la qual es determinarà anualment, assumirà la funció d’assessorament i facilitarà la defensa jurídica de les comissions falleres en general, dins del marc normatiu del present reglament i en els assumptes d’estricta índole dimanats del seu articulat.

Art.24. Funcions

La Delegació d’Incidències, amb l’assistència de l’Assessoria Jurídica, tindrà competència, quan actue d’ofici o a instància de part, en interés general per a:

a) Informar de les consultes que sol•liciten els interessats, referides a qüestions de l’àmbit de l’activitat fallera.

b) Mediar i resoldre els conflictes i litigis que pogueren sorgir entre fallers i/o comissions de falla, tant en l’exercici i desenrotllament de les seues activitats falleres, com els que sorgiren en les seues relacions amb tercers, proposant o no, la sanció que estime pertinent per a la resolució del conflicte.

c) Emetre dictamen sobre qualsevol consulta plantejada a títol particular per persona o òrgan interessat, així com alliberar els informes requerits pels organismes oficials que es dirigisquen a la Junta Central Fallera, o l’emplacen a emetre un informe concret en temps i termini.

Art.25. Procediment

La iniciació de tota tramitació es realitzarà per mitjà d’escrit dirigit a la Delegació d’Incidències amb expressa menció de les dades d’identificació de l’actuant, així com l’expressió detallada de l’assumpte plantejat, i s’haurà d’adjuntar tota documentació que sustente la petició o siga element determinant en la resolució o informe de la qüestió.

La tramitació administrativa de l’informe donarà lloc a l’obertura i incoació del corresponent expedient per la pròpia Delegació d’Incidències, la finalització de la qual es produirà, previs els tràmits formals pertinents, amb la resolució del document i la seua comunicació tant als interessats, com al registre i arxiu que es porte a este efecte. La tramitació del procediment se sotmetrà als principis generals de confidencialitat, audiència a les parts, elements probatoris que siguen determinants per a la seua resolució i el fonament de la fallada.

Secció novena. De la comissió de recursos i reglament. Art.26. Comissió de recursos
Es preveu, amb caràcter anual, la creació d’una comissió de recursos, la composició i atribucions d’esta seran les determinades en l’art.59 del Reglament Faller.

Capítol IV. Del règim de funcionament dels òrgans de la JCF. Secció primera. Del règim de sessions i adopció d’acords.
Art.27. Dels requisits per a la vàlida celebració de les sessions

27.1. S’aplicaran en esta matèria les normes establides a este efecte per la legislació específica aplicable.

27.2. No obstant, a banda del que s’ha previngut en l’apartat anterior, es tindran en compte les particularitats següents:

a) Per a la vàlida constitució, en primera convocatòria, del ple de la Junta Central Fallera, les reunions de la qual se celebraran amb almenys sis dies d’antelació a la celebració de l’Assemblea General, serà necessària la presència d’1/3 dels seus membres de dret i, en tot cas, el president i el secretari, o les persones que legalment li substituïsquen.

Les sessions se celebraran en segona convocatòria, quan de no aconseguir-se el quòrum assenyalat en el paràgraf anterior, transcórreguen 15 minuts des de l’hora assenyalada per a la primera convocatòria, siga quin siga el núm. d’assistents, mai inferior a tres, i amb la presència en tot cas del president i el secretari, o les persones que legalment li substituïsquen.

b) El ple es convocarà, amb caràcter extraordinari i urgent: 1) quan així ho sol•liciten 1/3 dels seus components, 2) per decisió de la directiva, i 3) quan concórreguen raons d’urgent necessitat que ho justifiquen.

No es podran adoptar acords respecte de qüestions que no integren l’orde del dia de la convocatòria del dit ple.

c) Amb la convocatòria del ple es posarà a disposició dels membres la documentació necessària per al coneixement d’aquells assumptes que s’hagen de sotmetre a votació.

d) La convocatòria de l’Assemblea General quedarà subjecta a les normes previstes en els articles. 56, 57 i 61 del Reglament Faller.

Art.28. Dels debats, votacions i acords

28.1. En el desenvolupament de les sessions, la realització de les votacions i per a l’adopció dels acords, que si és el cas, corresponguen, s’aplicarà la normativa específica aplicable.

28.2. No obstant, els acords del ple, s’adoptaran per majoria simple dels assistents a la sessió de què es tracte, siga qualsevol la matèria a què es referisquen.

En cas d’empat en la votació dels acords, es resoldrà pel vot de qualitat del president o de qui legalment li substituïsca.

Secció segona. Del règim dels recursos. Art.29. Recursos
29.1. Les decisions que adopten les diferents delegacions o càrrecs directius de la JCF seran impugnables, per mitjà d’escrit dirigit a la Delegació d’Incidències, previ registre d’entrada, en el termini de 30 dies a comptar del següent a la seua notificació, o des que l’interessat tinguera coneixement de les decisions.

La Delegació d’Incidències, conclòs l’expedient que a este efecte es tramite, proposarà al ple l’oportuna resolució per a la seua aprovació o denegació.

29.2. Els actes i acords del ple podran ser recorreguts davant de l’Assemblea General, en el termini de 30 dies a comptar del següent a la seua notificació.

Capítol V. De les falleres majors de València i de les corts d’honor. Art.30. De les falleres majors de València i de les corts d’honor
30.1. Les corts d’honor de la falleres majors i infantil de València i la Fallera Major i Infantil de València, es triaran segons el procediment i forma, que amb caràcter anual, es determine per

l’Assemblea General de Presidents, a proposta de la Junta Central Fallera, entre aquelles dones que ostenten la condició de fallera de qualsevol comissió de falla adscrita a qualsevol sector faller de la JCF.

30.2. En tot cas, les falleres major i infantil de València fixaran un domicili a la ciutat de

València, durant l’exercici del seu càrrec.

De la mateixa forma, les components de les corts d’honor de les falleres majors de València fixaran un domicili en la demarcació de qualsevol dels sectors fallers de JCF, durant l’exercici del seu càrrec.

Capítol VI. De la hisenda de la Junta Central Fallera. Secció primera. Del règim econòmic i patrimonial de la JCF.
Art.31. Disposició general. Constituïx el patrimoni de la Junta Central Fallera de València, els béns, els drets i accions que adquirisca per qualsevol títol legítim.

Art.32. Recursos econòmics de la Junta Central Fallera. Règim d’administració. Detall en inventari. Els recursos econòmics de la Junta Central Fallera, així com el règim d’administració ordinària de tals recursos i béns patrimonials de la dita entitat i el seu detall en l’inventari i actualització, seran els determinats i regulats en la normativa específica aplicable.

Secció segona. Del règim pressupostari de la JCF.

Art.33. Del règim de comptabilitat: subjecció a règim cont. pública

33.1. La Junta Central Fallera, per al compliment dels seus fins i objectius, gaudix de plena autonomia financera en el marc del present reglament. A este efecte, elabora el seu propi pressupost que s’incorporarà com a secció pressupostària pròpia dins del pressupost únic de la Corporació Municipal, gestiona i recapta els seus ingressos i autoritza, disposa i ordena les seues despeses i pagaments, sota la supervisió corresponent.

33.2. La JCF quedarà subjecta al règim de comptabilitat pública, que es regirà a este efecte per les determinacions contingudes en la normativa específica, així com en les bases d’execució del pressupost general de l’Excm. Ajuntament de València.

En conseqüència, la JCF vindrà obligada a retre comptes de totes les seues operacions a l’Ajuntament. Amb este fi, la JCF portarà els llibres, registres i la resta de comptes que asseguren i faciliten el compliment de les finalitats previngudes en el present reglament, i que permeten un correcte coneixement de la situació econòmica financera d’esta, als quals se li donarà la publicitat legalment previnguda.

33.3. L’exercici comptable de la JCF coincidirà, en tot cas, amb l’exercici pressupostari.

Art.34. Determinació i formació del pressupost. La determinació del contingut, presentació i aprovació del pressupost de la JCF, es regirà per la normativa reguladora de les Hisendes Locals i Bases d’Execució del Pressupost Municipal.

Secció tercera. Del règim de fiscalització i tutela de la gestió economicofinancera de la JCF. Art.35. Titularitat. L’interventor econòmic
35.1. La titularitat, el règim d’intervenció i fiscalització de la comptabilitat de la Junta Central Fallera, així com l’exigència de responsabilitat, correspondrà a l’Excm. Ajuntament de València, de conformitat amb el procediment que, si és el cas, establisca el ple de la corporació.

35.2. L’interventor i el tresorer seran anomenats pel president de la JCF entre els seus components i exerciran la gestió econòmica ordinària, sota la supervisió i fiscalització de l’interventor- delegat de l’Excm. Ajuntament de València com a funcionari municipal.

Les seues funcions, obligacions i competències, seran les assenyalades en la normativa aplicable; tot això, sense perjuí que se’ls puguen assignar altres funcions distintes i complementàries a les previstes en dita normativa.

Capítol VII. De la dissolució i liquidació de l’organisme autònom local JCFV. Art.36. Dels acords necessaris per a la dissolució
L’organisme autònom es dissoldrà i cessarà en l’exercici de les funcions que té atribuïdes, mitjançant un acord motivat, adoptat pel ple de la Corporació Municipal, en la forma i previ compliment dels tràmits que es determinen en la normativa aplicable, amb el fet de donar compte als òrgans pertinents.

Art.37. De la liquidació

Adoptat en forma l’acord de dissolució de l’organisme autònom, es procedirà, amb caràcter immediat a la liquidació del seu pressupost, al resultat que s’integrarà en el de la Corporació Municipal, fet que produirà la successió universal dels seus béns, drets i obligacions per l’Ajuntament de València, de conformitat amb el que disposa l’article 88.2 del Reglament de Servicis de les Corporacions Locals.

Art.38. Ple anual de tancament d’exercici. Sense perjuí del que disposen els articles anteriors, la JCF celebrarà, amb caràcter anual, el ple de tancament d’exercici, només als efectes de la renovació dels seus components.

Capítol VIII. Del règim disciplinari i sancionador. Secció primera. Del règim disciplinari.
Art.39. Infraccions i sancions

39.1. A més de les enumerades en l’art.75 del Reglament Faller, es tipifiquen com a infraccions:

1r. L’incompliment del contingut del present reglament de Règim Intern de la Junta

Central Fallera.

2n. L’incompliment de les funcions pròpies i específiques atribuïdes a cada un dels seus òrgans i components.

Intern.

3r. Qualssevol altres que es deriven de l’aplicació del present reglament de Règim

39.2. Es consideren sancions les previngudes amb caràcter general en l’art. 77 del

Reglament Faller i, en particular, el cessament o baixa com a membre de la JCF. Secció segona. Del procediment.
Art.40. Tràmits del procediment

El procediment s’iniciarà, prèvia la instrucció de l’oportú expedient per la Delegació d’Incidències, i practicades les oportunes actuacions, de conformitat amb els principis processals d’audiència i defensa, es resoldrà amb l’elevació de la proposta o no de sanció al ple.

Disposicions addicionals.
Primera. Interpretació del contingut de l’articulat del Reglament de Règim Intern de la JCF. Correspondrà al ple de la JCF la interpretació de les normes contingudes en el present reglament de
Règim Intern.

Segona. Règim i procediment per a la modificació, supressió o derogació del reglament de Règim

Intern.

El present reglament podrà ser modificat, o derogat, totalment o parcialment, pel ple de la JCF, a iniciativa d’1/3 dels seus components o a proposta del president i càrrecs directius de JCF.

Tercera. Aprovació del Reglament de Règim Intern supeditada al tràmit municipal competent.

L’aprovació definitiva del present reglament de Règim Intern de la JCF, queda supeditada a exprés acord, adoptat en sessió plenària, del ple municipal de l’Excm. Ajuntament de València i a la seua posterior publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Disposició derogatòria

Única. Complits els requisits d’aprovació del present Reglament de Règim Intern pel ple municipal de l’Excm. Ajuntament de València, i publicació en el B.O.P., quedaran derogades totes les disposicions que precedents del mateix rang o d’un rang inferior s’oposen o contradiguen el que disposa este reglament.

Disposicions finals

Primera. En allò que no estiga expressament previst en el present reglament de Règim Intern, s’aplicarà com a dret supletori el que s’ha previngut en la normativa de règim local, en el Reglament Faller i en quantes normes i disposicions de qualsevol rang dictades en desplegament d’estes.

Segona. Este Reglament de Règim Intern entrarà en vigor i s’aplicarà, amb caràcter immediat, el mateix dia de la publicació del seu text oficial en el butlletí.