Skip to main content

El “Perfil del Contractant” és el lloc de la pàgina web de Junta Central Fallera en què es publica la informació relativa a la contractació administrativa, com ara els anuncis de licitació, les adjudicacions provisionals i definitives i els plecs de contractació. Està regulat en l’article 63 de la Llei de 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i compta amb un dispositiu informàtic que garanteix de manera fefaent la data i hora d’inici de publicació en el lloc web.

  • Plataforma de Contratació del Sector Públic. La Plataforma de Contractació del Sector Públic permet consultar les licitacions publicades en els perfils del contractant allotjats en la mateixa, i també les d’altres organismes públics que utilitzen altres plataformes de contractació però que publiquen les convocatòries de licitacions i els seus resultats per mitjà de mecanismes d’agregació.
  • Perfil del Contractant

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público