• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Premis Caliu

El primer premi es portara 3.000 euros

Objecte, condicions i finalitat

Es tracta d'escenificar el principi d'igualtat de tracte i no discriminació per motiu de sexe, d'orientació sexual, identitat de gènere, ètnia, cultura, procedència, religió, creença, situació de pobresa, diversitat funcional o qualsevol altra causa, contribuint a la prevenció de la intolerància, l'odi o qualsevol forma de discriminació.

Desceipció dles premis

1º premi.- 3.000,00€

2º premi.- 2.000,00€

3º premi.- 1.000,00€

4º y 5º premi.- 500,00€

L’import dels premis per a l’any 2018 estarà subjecte a la retenció legal del 19 % en el moment de l’entrega.

Requisits a ser beneficiari

Podran sol·licitar estos premis les comissions de falles grans de la ciutat de València integrades en la Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a això.

Òrgan competet per a la instrucció i resolució del procediment

La instrucció del procediment correspondrà al Servici d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Regidoría d’Igualtat i Polítiques Inclusives i  la vista de la decisió del jurat formularà la proposta d’acord a l’òrgan
competent per a la resolució.

Forma, termini i lloc per a presentar la documentació acreditativa dels requisits que han de complir les les Falles participans i per a presentar treballs

La sol·licitud d’inscripció serà per mitjà d’un escrit de la comissió fallera degudament identificada firmada per la Presidència i acompanyada de la documentació que s’indica:
1.- Número de la comissió fallera.
2.- Esbós de la falla gran a grandària DIN A4.
3.- Un plànol a escala del lloc de l’emplaçament.
4.- Memòria descriptiva del projecte, amb les condicions tècniques per a la construcció de la falla a grandària real, material i pressupost, redactada amb llenguatge igualitari. Es poden afegir totesles explicacions gràfiques que es consideren oportunes, amb expressió de l’autor o autora.
5.- A la documentació referida s’ha d’adjuntar el requisit de participació exigit en la base 4.
6.- Així mateix, ha d’aportar-se una declaració responsable en què s’indique que la comissió fallera no està sotmesa a alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de beneficiària que establix l’article 13 de la LGS. Les sol·licituds es podran presentar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província fins al dia 09 de març de 2018. També es publicarà en les pàgines web de l’Ajuntament de València i de la Junta Central Fallera

Tota la documentació s’ha de presentar en la Secretaria de la Junta Central Fallera, en l’avinguda de La Plata, 117, de València, en horari de 17.30 a 20.00 hores, de dilluns a divendres.

Criteris de Valoració per a la concessió dels premis

El jurat valorarà les escenes amb contingut que promoga la igualtat i la diversitat, la prevenció de la intolerància, l'odi o qualsevol forma de discriminació per motiu de sexe, d'orientació sexual, identitat de gènere, ètnia, cultura, procedència, religió, creença, situació de pobresa, diversitat funcional o qualsevol altra causa. També l'originalitat de les escenes i la seua qualitat, així com la utilització d'un llenguatge igualitari, és a dir, la utilització d’un llenguatge no sexista i no androcèntric, evitant la invisibilitat, l'ocultació i l'exclusió de les dones en el llenguatge, no utilitzant el genèric masculí.

Els projectes han de construir-se en material combustible i es valorarà la utilització de materials no contaminants ni perjudicials per al medi ambient.
 

Composició i funcionament del jurat

El jurat estarà format per cinc persones nomenades per la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Presidència de les quals correspondrà a la Regidora o a la persona en qui delegue i la Secretaria del jurat recaurà en la Secretaria General d’Actes de la Junta Central Fallera.

La composició del jurat serà equilibrada entre dones i homes i estarà compost per 4 vocals, a més de la Presidència. Les 4 persones que intervindran com a vocals en el jurat seran professionals amb experiència en l'àmbit de la defensa de la igualtat i la diversitat de la societat valenciana, així com del àmbit de les falles.

Termini de resolució i notificació

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, a comptar de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Acceptació

La participació en la I Edició dels Premis de Falles Igualitàries i Diverses suposa la plena acceptació d’estes bases per part de les persones sol·licitants.
Qualsevol dubte que puga sorgir sobre la interpretació de les bases serà resolta pel jurat.

Pagament dels premis

A les entitats premiades se’ls abonarà el premi corresponent amb el reconeixement previ de l’obligació, amb la retenció legal del 19 % de conformitat amb allò que s’ha indicat en la base 3a d’esta convocatòria.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte