• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

Bases concurs de presentacions 2022

Aquestes són les bases del concurs de presentacions 2022 de Junta Central Fallera

CONCURS DE PRESENTACIONS INFANTILS

La Junta Central Fallera, per mitjà de la Delegació de Cultura, convoca un any més el CONCURS DE PRESENTACIONS INFANTILS, amb les següents

BASES

Podran participar en el concurs totes les comissions infantils de falla que ho sol·liciten i que estiguen degudament censades en la Junta Central Fallera.
Tots i cadascun dels actors i les actrius que intervinguen en el concurs han d’estar censats en la comissió participant, així com en la Junta Central Fallera, en el moment de la inscripció en el Concurs, i no podran actuar en més d’una presentació. Així mateix, el director de l’acte haurà d’estar censat com a faller en la JCF i no podrà dirigir més d’una presentació.

Es permetran col·laboracions puntuals o cameos d’una o diverses persones conegudes en l’àmbit faller, sense necessitat d’estar censades en la comissió, ni aparéixer en el repartiment, i tampoc no podran optar a cap premi.

Hauran de representar necessàriament un apropòsit faller escrit en llengua valenciana.

INSCRIPCIONS

La inscripció es farà per mitjà de la Secretaria Virtual de la Junta Central Fallera (Zona Privada - Tràmits i servicis - Inscripció Concurs de Presentació) i quedarà definitivament inscrita quan arribe la contestació per correu electrònic de la inscripció correcta per part de la Delegació de Cultura.

El procés d'inscripció s'iniciarà en data que informarem puntualment al haver -se publicat les bases en el BOP. Indicar-vos que us remetrem un correu per a informar-vos de la seua publicació i del termini de finalització del procés d'inscripció. També ho podreu vore al web de JCF.

No s’admetran més de dos presentacions per dia (una al matí i una altra a la vesprada/ nit). No s’admetran sol·licituds d’aquelles presentacions que se celebren amb posterioritat al diumenge 20 de febrer de 2022

CATEGORIES

S’establix una única categoria amb un límit màxim de 15 comissions infantils. Tindran opció a participar en este concurs per dret propi totes les comissions infantils de falla que en l’edició anterior obtingueren premi. En la inscripció hauran d’indicar la data i l’hora a reservar, i tindran preferència en esta data segons el premi rebut en l’exercici anterior. Es tindrà en compte la classificació de l’any anterior i, a continuació, l’ordre d’inscripció.

PREMIS

Primer premi, dotat amb 1.700 € i estendard Segon premi, dotat amb 1.200 € i estendard Tercer premi, dotat amb 1.000 € i estendard Quart premi, dotat amb 800 € i estendard Quint premi, dotat amb 600 € i estendard.

Les comissions classificades del lloc 6 al 10, segons la classificació final, rebran un premi de 400€ cadascuna.

Els premis estan expressats pels seus imports bruts, sense practicar la retenció legal corresponent.

Es concedirà també un primer, un segon i un tercer premi a les millors actrius, ai xí com als millors actors, que consistirà en un recordatori.

Es concedirà un premi a la millor direcció, que consistirà en un recordatori.

Totes les comissions guardonades rebran el corresponent estendard acreditatiu del premi atorgat. No es concediran premis ex aequo, ni accèssits, ni es podrà declarar cap premi desert.

En atenció i reconeixement a l’esforç de la majoria dels grups participants i pel major prestigi del concurs, i considerant que cada comissió ha d’aportar el seu obligat treball per a a conseguir una qualitat mínima, es fa constar que aquella comissió que no obtinga la mínima puntuació que el jurat exigisca, serà sancionada amb la perdua de la subvenció i no podrà participar en el concurs l’any següent.

JURAT

Serà designat per la Delegació de Promoció Cultural de la JCF i els Criteris de Valoració hauràn de tindre en compte en la seua puntuació els aspectes següents:
1. ORIGINALITAT, enginy i gràcia del guió, desenrotllament d’este i dels elements utilitzats.
2. QUALITAT de la idea original, del text que l’expressa, i de la manera d’expressió.
3. ACCIÓ, moviment i dicció deis actuants, així com el ritme de l’acte en tot el seu desenrotllament i estil.
4. PRESENTACIÓ DE L’ACTE, direcció, escenografia, muntatge, il·luminació, vestuari, coreografia i música. La llengua de les cançons haurà de ser la valenciana. Es considerarà demèrit l’ús de qualsevol altra llengua diferent de la valenciana.
5. EXALTACIÓ DE LA FIGURA DE LA FALLERA MAJOR. 

El jurat està facultat per a interpretar les bases d’este concurs i podrà decidir sobre aquelles qüestions no previstes. Les seues decisions 3erán inapel·lables.

DEMÈRITS

Es consideraran demèrits:

A. Interrompre l’acte amb repartiment de regals, recompenses o una prolongació excessiva per elements estranys a l’acte.
B. La presència innecessària d’elements no actuants i, en general, de tot alló que tendisca a deslluir l’acte de la presentació.
C. L’actuació de persones majors. Estaria justificada la participació del President adult, només en el cas que la Comissió participant no tinguera President Infantil i exclusivament per al moment de d’imposició de la banda a la Fallera Major Infantil.

En cas d’efectuar-se en el mateix acte la presentació de la fallera major i la fallera major infantil, hauran de ser totalment independents l’una de l’altra.

CLÀUSULES

Les comissions admeses en el concurs estan obligades a facilitar un lloc amb visibilitat perfecta de l’acte al jurat i als membres de la Delegació de Cultura que els acompanyen.

Les comissions que cobren entrada hauran de portar les invitacions a la Delegació de Cultura de la JCF abans de la presentació, amb una antelació de cinc dies (de dilluns a dijous, de 18:30 a 20:00 hores).

Totes les comissions participants que preparen un programa hauran de facilitar -lo als membres del jurat i a la Delegació de Cultura de la JCF. No obstant serà d’obligat compliment identificar, en els programes de ma als actors i actrius participants amb el nom del faller o fallera junt al personatge que represente. El jurat es reservarà el dret d’assistència en cas que la comissió no aporte les invitacions i/o els programes com a confirmació que celebren la presentació en el dia assenyalat.

L’entrega de premis s’efectuarà a la Plaça de l’Ajuntament durant la Setmana Fallera.

La inscripció i la participació en el concurs comporta l’acceptació d’estes bases.

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. ESTES BASES ESTARAN CONDICIONADES A LA NORMATIVA SANITÀRIA DEL MOMENT.

CONCURS DE PRESENTACIONS

La Junta Central Fallera, per mitja de la Delegació de Cultura, convoca un any més el CONCURS DE PRESENTACIONS, amb les següents

BASES

Podran participar en el concurs totes les comissions de falla que ho sol·liciten i que estiguen degudament censades en la Junta Central Fallera.

Tots i cadascun dels actors i les actrius que intervinguen en el concurs han d’estar censats en la comissió participant, així com en la Junta Central Fallera, en el moment de la inscripció en el Concurs, i no podran actuar en més d’una presentació. Així mateix, el director de l’acte haurà d’estar censat com a faller en la JCF i no podrà dirigir més d’una presentació.

Es permetran col·laboracions puntuals o cameos d’una o diverses persones conegudes en l’àmbit faller, sense necessitat d’estar censades en la comissió, ni aparèixer en el repartiment, i tampoc no podran optar a cap premi.

Hauran de representar necessàriament un apropòsit faller escrit en llengua valenciana.

INSCRIPCIONS

La inscripció es farà per mitjà de la Secretaria Virtual de la Junta Central Fallera (Zona Privada - Tràmits i servicis - Inscripció Concurs de Presentació) on serà imprescindible omplir tots i cadascuns dels apartats i quedarà definitivament inscrita quan arribe la contestació per correu electrònic, de la inscripció correcta, per part de la Delegació de Cultura.

El procés d'inscripció s'iniciarà en data que informarem puntualment al haver -se publicat les bases en el BOP. Indicar-vos que us remetrem un correu per a informar-vos de la seua publicació i del termini de finalització del procés d'inscripció. També ho podreu vore al web de JCF.

No es podran celebrar més de tres presentacions per dia (una al matí, una altra a la vesprada en el cas de dissabtes, diumenges i /o festius- I una altra a la nit). En el cas de coincidència el mateix dia, de dos comissions de falla, la diferencia horària deurà ser, com a mínim, de quatre hores, entre el començament d’una i de l’altra. No s’admetran sol·licituds d’aquelles presentacions que se celebren amb posterioritat al diumenge 20 de febrer de 2022.

CATEGORIES

S’establix una única categoria amb un límit màxim de 15 comissions. Tindran opció a participar en este concurs per dret propi totes les comissions de falla que en l’edició anterior obtingueren premi. En la inscripció hauran d’indicar la data i l’hora a reservar, i tindran preferència en esta data segons el premi rebut en l’exercici anterior. Es tindrà en compte la classificació de l’any anterior i, a continuació, l’ordre d’inscripció.

PREMIS

Primer premi, dotat amb 2.800 € i estendard Segon premi, dotat amb 1.800 € i estendard Tercer premi, dotat amb 1.300 € i estendard Quart premi, dotat amb 1.000 € i estendard Quint premi, dotat amb 800 € i estendard.

Les comissions classificades del lloc 6 al 10, segons la classificació final, rebran un premi de 500 € cadascuna.

Els premis estan expressats pels seus imports bruts, sense practicar la retenció legal corresponent.

Es concedirà també un primer, un segon i un tercer premi a les millors actrius, així com als millors actors, que consistirà en un recordatori.

Es concedirà un premi a la millor direcció, que consistirà en un recordatori.

Totes les comissions guardonades rebran el corresponent estendard acreditatiu del premi atorgat. No es concediran premis ex aequo, ni accèssits, ni es podrà declarar cap premi desert.

En atenció i reconeixement a l’esforç de la majoria dels grups participants i pel major prestigi del concurs, i considerant que cada comissió ha d’aportar el seu obligat treball per a aconseguir una qualitat mínima, es fa constar que aquella comissió que no obtinga la mínima puntuació que el jurat exigisca, serà sancionada amb la pèrdua de la subvenció i no podrà participar en el concurs l’any següent.

JURAT

Serà designat per la Delegació de Promoció Cultural de la JCF i els Criteris de Valoració hauran de tindre en compte en la seua puntuació els aspectes següents:.
1. ORIGINALITAT, enginy i gràcia del guió, desenrotllament d’este i dels elements utilitzats.
2. QUALITAT de la idea original, del text que l’expressa, i de la manera d’expressió.
3. ACCIÓ, moviment i dicció dels actuants, així com el ritme de l’acte en tot el seu desenrotllament i estil.
4. PRESENTACIÓ DE L’ACTE, direcció, escenografia, muntatge, I il·luminació, vestuari, coreografia i música. La llengua de les cançons haurà de ser la valenciana. Es considerarà demèrit l’ús de qualsevol altra llengua diferent de la valenciana.
5. EXALTACIÓ DE LA FIGURA DE LA FALLERA MAJOR.
El jurat està facultat per a interpretar les bases d’este concurs i podrà decidir sobre aquelles qüestions no previstes. Les seues decisions seran inapel·lables.

DEMÈRITS

Es consideraran demèrits:

A. lnterrompre l’acte amb repartiment de regals, recompenses o una prolongació excessiva per elements estranys a l’acte.
B. La presència innecessària d’elements no actuants i, en general, de tot alló que tendisca a deslluir l’acte de la presentació.
En cas d’efectuar-se en el mateix acte la presentació de la fallera major i la fallera major infantil, hauran de ser totalment independents l’una de l’altra.

CLÀUSULES

Les comissions admeses en el concurs estan obligades a facilitar un lloc amb visibilitat perfecta de l’acte al jurat i als membres de la Delegació de Cultura que els acompanyen. Les comissions que cobren entrada hauran de portar les invitacions a la Delegació de Cultura de la JCF abans de la presentació, amb una antelació de cinc dies (de dilluns a dijous, de 18:30 a 20:00 hores).

Totes les comissions participants que preparen un programa hauran de facilitar -lo als membres del jurat i a la Delegació de Cultura de la JCF. No obstant serà d’obligat compliment identificar, en els programes de ma als actors i actrius participants amb el nom del faller o fallera junt al personatge que represente.

El jurat es reservarà el dret d’assistència en cas que la comissió no aporte les invitacions i/o els programes com a confirmació que celebren la presentació en el dia assenyalat.

L’entrega de premis s’efectuarà a la plaça de l’Ajuntament durant la Setmana Fallera. La inscripció I la participació en el concurs comporta l’acceptació d’estes bases.

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. ESTES BASES ESTARAN CONDICIONADES A LA NORMATIVA SANITÀRIA DEL MOMENT.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte