• Enlace Slider home mascletás (7)

Junta Central Fallera

Pla sanitari per a la celebració de les Falles de 2021 al setembre

Este és el pla sanitari per a la celebració de les Falles de 2021 al setembre

OBJECTIUS

Amb el Pla sanitari es pretén:

 • Assimilar tots els actes i activitats festives a la normativa sanitària sectorial vigent que s’aplique en cada cas.
 • Generar un nou model festiu sanitàriament responsable.
 • Comptar amb moviment associatiu compromés amb la realitat sanitària.
 • Desenvolupament de les activitats a l'aire lliure sempre que siga possible.
 • Ús de la mascareta en totes les activitats.


NORMES I RECOMANACIONS GENERALS
Amb la finalitat d'aconseguir la celebració d'actes festius sanitàriament segurs, és necessari seguir les següents normes i recomanacions generals:
1. L'ús de la mascareta serà obligatori en tot cas, fins i tot a l'aire lliure, tant per a les persones participants en l'esdeveniment com, si n’hi ha, per al públic assistent; excepte per a les persones menors de 6 anys.

2. Tots els actes pirotècnics han de complir les mesures establides en el protocol específic aprovat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

3. Quan els actes siguen de caràcter estàtic, es desenvoluparan en llocs o espais delimitats on es puga controlar l'aforament i l'accés, sempre garantint el compliment de totes les mesures establides i el manteniment de la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres.

4. Quan l'activitat siga itinerant, s'haurà d'organitzar evitant aglomeracions, i per a això s'establiran els itineraris que ho garantisquen, que hauran de ser modificats en qualsevol moment per a complir aquesta finalitat.

5. En tot cas s'hauran de prendre mesures adequades i suficients per a reduir la possibilitat que es produïsquen aglomeracions als voltants del lloc on es desenvolupe l'activitat.
En tot cas es delimitarà la zona i s'indicarà al públic on situar-se guardant distància de seguretat, i es controlaran els accessos a la zona delimitada.
Si es comprova la impossibilitat d'implantar mesures de prevenció eficaces (falta de recursos, impossibilitat tècnica…) ha de replantejar-se’n la celebració.
Si es comprova la ineficàcia de les mesures preventives plantejades i es genera una situació de risc, ha de suspendre's la celebració.

6. No es poden realitzar revetles, discomòbils, karaokes i actuacions esporàdiques o amateurs de cant.

7. No es permet el ball ni en interiors ni en exteriors.

8. Qualsevol activitat assimilable a la d'hostaleria i restauració que es duga a terme haurà de complir les mesures previstes en la normativa sanitària vigent.

9. S'avançaran els horaris de celebració dels diferents actes festius com a mesura preventiva per a evitar la generació d'aglomeracions i situacions que afavorisquen les interaccions amb incompliment de les normes generals d'higiene i prevenció, independentment de la limitació de la mobilitat en els municipis on s'estiga aplicant segons la normativa vigent.

10. Se suspendrà tot tipus de cavalcades.

11. En esdeveniments o celebracions a l'aire lliure, el consum d'aliments i begudes es farà exclusivament en la zona de restauració que s'habilite si és el cas, que haurà d'estar separada de la zona de l'esdeveniment i complir les mesures pròpies dels establiments d'hostaleria i restauració.
Alternativament es permet la possibilitat d'habilitar un servei assistit per personal, on els assistents puguen consumir en la seua butaca o seient.
En qualsevol cas, han de prendre's mesures per a evitar el flux de pas i l'aglomeració de persones en la zona on se servisquen les begudes.

12. L'ús de les barres de bar es limitarà a la venda i distribució d'aliments i begudes. Les persones que atenguen la barra usaran en tot moment mascareta.
Està prohibit el consum en barra.
Han d'evitar-se aglomeracions en la barra durant la recollida d'aliments i begudes.

13. Hauran d'abstindre's d'assistir als actes totes les persones que presenten símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguen en aïllament o quarantena.

14. Es descentralitzaran els actes susceptibles de generar aglomeracions, i no s’utilitzarà el centre de les localitats com a punt neuràlgic de la festa.

NORMES I RECOMANACIONS PER A LA REALITZACIÓ DELS ACTES FALLERS

1. Les demarcacions falleres estaran senyalitzades amb normes i recomanacions per a la prevenció de la COVID-19, igual que les zones d'activitat de cada comissió.

2. Cada comissió comptarà amb la figura del coordinador/a COVID, de vital importància per al desenvolupament dels actes fallers.
El coordinador o coordinadora COVID de la comissió fallera és la persona amb formació suficient que coneix la normativa sanitària vigent i disposa de criteris per a aplicar-la en la realització de les diferents activitats de la falla.
En absència del coordinador/a COVID és recomanable que s'haja explicat prèviament la normativa que cal seguir per al desenvolupament dels actes fallers i que quede una altra persona encarregada de la supervisió del compliment de les mesures

3. Es difondran des de les comissions crides al públic i fallers i falleres a celebrar uns actes fallers responsables.

4. L'ús de les zones d'activitat es restringirà als fallers i falleres i s’hi reduiran les visites en la mesura de les possibilitats.

5. L'ús de les carpes serà sense laterals (només sostre), per a assegurar el desenvolupament de les activitats en exterior.
En el cas que la carpa tinga més de dos laterals es considera activitat en interior i s'aplicaran les normes sanitàries que corresponga a espais interiors

Recollida de l'Exposició del Ninot
Se seguirà l'horari assignat per a cada comissió, separant l'arribada de les diferents comissions.
Es procurarà reduir al màxim la presència de fallers i falleres de cada comissió, que en cap cas excedirà de 10 persones.

Plantà
Es tracta d'una activitat de preparació que té lloc íntegrament a l'aire lliure, en la qual la comissió pot participar ajudant l'artista faller al costat dels seus treballadors.
En el cas d'haver-hi limitació de la mobilitat implantada en el municipi, atés que es tracta d'una activitat laboral, el personal empleat del taller faller no hauria d'abandonar-la fins al final de la plantà, i poden ser ajudats per un nombre de membres de la comissió fallera no superior a 6 persones.
Es disposarà d'un tancat entre els membres de l'equip de l'artista i els fallers i falleres de la comissió amb el públic o vianants amb la finalitat de generar una distància de seguretat i no entorpir els treballs. Tant els operaris de l'equip de l'artista faller, com els fallers i falleres de la comissió, aniran proveïts en tot moment de mascaretes i es respectarà en la mesura que siga possible la distància de seguretat.


Despertà

Es faran sense desplaçament, en ubicacions que poden variar diàriament, amb distanciament social i ús de mascaretes, fins i tot sent exteriors, i amb control de participants actius i d'espectadors per a evitar aglomeracions i assegurar la distància de seguretat.
Dinars, esmorzars, sopars
Es desenvoluparan a l'aire lliure, mitjançant la instal·lació de carpes sense laterals o en carrers delimitats amb la concessió prèvia del permís municipal.
En tot cas assumiran la normativa específica d'hostaleria en el moment de la celebració (incloent el nombre de comensals per taula i distància entre taules).
S'establiran grups estables en les taules per a asseure's sempre les mateixes persones, preferentment del mateix nucli familiar o d'un màxim de dos nuclis familiars, en totes les activitats.
En cap moment es farà ús de la barra, excepte per a fer apilament de begudes o estris propis d'aquesta mena d'esdeveniments.
Han d'organitzar-se de manera que es respecten i es complisquen la limitació de circulació de les persones en horari nocturn i de permanència de grups de persones en espais privats i públics en aquells municipis en què s'han implantat limitacions per resolució de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

Desfilades, cercaviles
Les faran les demarcacions falleres seguint les normes de distanciament social i l’ús de mascareta fins i tot tractant-se d'exteriors. S'entén per demarcació fallera, segons l'article 5 del Reglament faller de 2002, com “el conjunt de carrers que constitueixen l'àmbit geogràfic de desenvolupament de l'activitat pròpia d'una comissió de falla”.
L'ús de la mascareta serà obligatori en tot cas, fins i tot a l'aire lliure, tant per a les persones participants en l'esdeveniment com per al públic que hi puga assistir; excepte per a les persones menors de 6 anys.
S'han d'organitzar evitant les aglomeracions, per a la qual cosa s'establiran els itineraris que ho garantisquen, que hauran de ser modificats en qualsevol moment per a complir aquesta finalitat.
Els músics se situaran almenys a 2 metres dels fallers i falleres i també entre ells se separaran a dos metres.

Ofrena
En tot cas se seguiran les normes de distanciament social i ús de mascareta, fins i tot tractant- se d'exteriors.
S'haurà d'organitzar evitant les aglomeracions, per a la qual cosa s'establiran els itineraris que ho garantisquen, que hauran de ser modificats si és necessari per a complir aquesta finalitat.
Es tractarà de reduir al màxim la presència de públic, mitjançant mesures com ara facilitar una àmplia cobertura televisiva o limitar la participació a falleres i fallers que desfilen amb indumentària valenciana i que formen part de la desfilada.

No es trencaran les files, que sempre compliran la norma d’1,5 m entre participants, i cada fila es compondrà de 4 adults o bé 5 components infantils com a màxim (es pot reduir temporalment el nombre de components per fila si cal per exigir-ho l'amplària de la via per on transcorre l'ofrena).
En el cas de la comissió infantil, les files de 5 components estaran formades, sempre que siga possible, per convivents o per membres de nuclis de convivència estables i sempre dirigits o acompanyats, almenys, per una persona adulta.
Els punts de reunió previs a l'acte i l'horari de desfilada estaran predeterminats i transmesos a cadascuna de les comissions amb la finalitat de no coincidir en el mateix punt en cap cas. Es determinaran tenint en compte el nombre previst de participants per a assegurar en tot moment que hi ha espai suficient per a assegurar el manteniment de la distància de seguretat.
El desplaçament a l'ofrena en transport col·lectiu es farà seguint les normes d'ús que marque l'empresa operadora del mitjà de transport.
Està prohibit llevar-se la mascareta en el mitjà de transport.
És convenient portar un registre dels passatgers en cada autobús i registrar on va asseguda cada persona per a facilitar el rastreig de contactes si es detecta algun cas.
La comitiva es dissoldrà de manera progressiva i ordenada

Activitats infantils
Es desenvoluparan segons la normativa sanitària sobre oci i temps lliure o activitats d'animació sociocultural vigents.

Actes culturals
Els concerts, actuacions musicals, teatre, monòlegs, contacontes, etc., es faran seguint en tot moment les mesures sanitàries especificades en les normatives de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Qualsevol acte de caràcter musical o cultural es realitzarà establint butaques o seients preassignats, i es mantindrà un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos o es complirà la distància interpersonal d’1,5 metres si no hi ha seients fixos, excepte convivents.
S'assegurarà una ventilació suficient i una distància de seguretat, almenys, de 2 metres entre músics, cantants o persones mantenidores de l'acte i el públic.

Actes pirotècnics
Es faran en les demarcacions falleres segons el protocol vigent.
La mascareta ha d'usar-se en tot moment, encara que siga a l'aire lliure, i guardant sempre la distància de seguretat.
L'aforament de l'espai públic on tindrà lloc l'acte pirotècnic es calcularà dividint la superfície útil (descomptant l'espai ocupat per mobiliari urbà, etc.) per 2,25 m2.
Cal prendre mesures per a evitar que es produïsquen aglomeracions i que l'assistència de públic no excedisca la capacitat de l'espai, per a això es delimitarà la zona on se situarà el públic i es controlaran els accessos.

Visites a les falles
Es recomana doble tancat de seguretat i gestió de cues amb la introducció de normes de distanciament, amb l’avís previ amb senyalització visible pel públic.
S’implantaran mesures organitzatives que eviten les aglomeracions als voltants de la falla (cita prèvia per a la visita, visites virtuals…).

Cremà
Es delimitaran els carrers confluents amb la localització del monument, incloent cadires o aforament delimitat per a evitar aglomeracions.
Es proposa la inscripció en aquestes activitats a través d'aplicacions mòbils, correu-e i xarxes socials de les comissions.
Es crearà un doble tancat de seguretat, per a poder situar els fallers i falleres de la comissió separats de manera convenient entre ells i el públic i amb espai suficient perquè hi haja distància de seguretat.
Es prendran mesures organitzatives per a evitar les aglomeracions de persones alienes a l'acte als voltants.

Concursos de paelles
Els concursos de paelles es poden celebrar amb les següents especificacions:

 • Formació de grups de 10 persones com a màxim
 • Dins de les zones delimitades per a aquest acte
 • Evitant la formació d'aglomeracions als voltants
 • Ús de mascareta fins i tot a l'aire lliure

El consum serà:

 • En taules amb un màxim de 10 comensals a l'aire lliure, 6 en interiors
 • Separació entre taules de 1,5 m en exteriors, 2 m en interiors
 • Amb mascareta excepte en el moment de consumir
 • Elaboració i subministrament d'aliments per empreses externes
 • Es podrà cuinar complint les mesures higièniques i de seguretat alimentària habituals i sempre que es dispose de permís d'ocupació per part de l'ajuntament.
 • S'hauran d'implantar mesures que permeten mantindre les distàncies en les cues als llocs de menjar ambulant.

La prestació de serveis d'hostaleria i restauració per una empresa externa implica el compliment per part d'aquesta de la normativa de seguretat alimentària en tots els seus aspectes

Campionats interns (truc, etc.) i altres activitats en casals fallers
Es podran realitzar seguint la normativa sanitària vigent pel que fa a mesures relatives a activitats festeres tradicionals situades en els municipis de la Comunitat Valenciana en les seus festeres regulades en el Decret 28/2011, del Consell.
Si es realitzen activitats anàlogues a les d'hostaleria i restauració, se seguira el que establisca la normativa sanitària vigent.

Casals tipus C
Es regiran per la normativa sanitària específica aplicable a les activitats que tinguen autoritzades.

Càlcul d'aforament
Si no es pot aplicar una norma tècnica concreta o no està determinat l'aforament màxim en la llicència municipal corresponent a la classe de local o espai, la mesura de superfície per a determinar un aforament que assegure una distància interpersonal d’1,5 m lineals són 2,25 m2 d'espai útil per persona, al qual s'aplicarà el percentatge de reducció de l'aforament que corresponga segons la normativa sanitària vigent.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte